top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

07-04 Để nhận được sự cứu rỗi


 

Câu gốc: “Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giê-xu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu” (câu 9).


Câu hỏi suy ngẫm: Một người cần có hai điều nào để nhận được sự cứu rỗi? Nếu chỉ có một trong hai điều thì sao? Nội dung của Phúc Âm cứu rỗi là gì? Hiểu được sự dạy dỗ này giúp bạn điều gì khi chia sẻ niềm tin?


Sự cứu rỗi được khởi đầu và hoàn thành bởi Đức Chúa Trời, được ban cho tội nhân bởi ân sủng của Ngài. Về phía tội nhân cần đáp ứng ân sủng đó bằng sự tiếp nhận bởi đức tin bao gồm hai điều: Xưng ra ngoài miệng và đức tin trong lòng (câu 9). Liên từ “và” trong câu này cho thấy không thể thiếu một trong hai. Một người tin trong lòng, được nên công chính thì miệng không thể yên lặng “vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng nói ra” (Lu-ca 6:45b).


Nếu chỉ có một trong hai điều thì sao? Nếu miệng tuyên xưng mà lòng không tin, Kinh Thánh cho biết một người như vậy không thật sự tin nhận Chúa Giê-xu và do đó không nhận được sự cứu rỗi (Ma-thi-ơ 15:7-9; Công Vụ 8:9-24). Nếu lòng tin nhưng miệng không tuyên xưng, đây là một sự mâu thuẫn không thể tồn tại, một người như vậy cũng không thật sự tin nhận Chúa Giê-xu (Giăng 12:42-43). Mục sư J. M. Boice viết trong quyển giải nghĩa thư Rô-ma rằng: “Hoặc sự bí mật giết chết địa vị môn đệ, hoặc địa vị môn đồ giết chết sự bí mật.”


Vậy phải tin và tuyên xưng điều gì? Thứ nhất, “Đức Chúa Giê-xu là Chúa” (câu 9 Bản Truyền Thống Hiệu Đính—BTTHĐ). Trong thư Rô-ma, Sứ đồ Phao-lô dùng từ Chúa (Lord, kurios) 44 lần, trong đó 30 lần sử dụng cho Chúa Giê-xu, 8 lần sử dụng cho Đức Chúa Cha, và số còn lại sử dụng cho cả Đức Chúa Cha hoặc Chúa Giê-xu được đề cập đến như là Đức Chúa Trời. Từ ngữ này được Sứ đồ Phao-lô sử dụng qua lại cho cả Chúa Giê-xu và Đức Chúa Cha là bằng chứng về niềm tin của ông vào thần tính của Chúa Giê-xu. Danh xưng “Chúa” cũng biểu thị cho quyền lực và thẩm quyền tối cao. Do đó, đức tin cứu rỗi là đức tin thừa nhận sự cai trị trọn vẹn của Chúa trên cuộc đời mình, từ tâm trí, đến hành vi, đạo đức, các mối quan hệ, v.v… (Lu-ca 6:46). Thứ hai, danh xưng “Giê-xu” cho thấy đức tin nơi nhân tính trọn vẹn của Ngài, và là đức tin nơi Ngài là Đấng Cứu Rỗi. Thứ ba, tin rằng “Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ cõi chết sống lại.” Sự phục sinh chứng tỏ Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời (Rô-ma 1:4), sự đắc thắng của Ngài (I Giăng 3:8), và chứng tỏ Đức Chúa Trời chấp nhận sự hy sinh của Chúa Giê-xu (Công Vụ 13:32-34; Rô-ma 4:25).


Như vậy, chúng ta chỉ có thể nhận được món quà cứu rỗi Đức Chúa Trời ban cho qua đức tin nơi Chúa Giê-xu, bởi tin trong lòng và miệng tuyên xưng Ngài ra. Hiểu điều này giúp chúng ta hướng dẫn người khác tin và tuyên xưng đức tin để nhận được sự cứu rỗi.


Bạn có hết lòng chia sẻ món quà cứu rỗi Đức Chúa Trời ban cho bạn chưa?


Tạ ơn Chúa đã thương xót bày tỏ Ngài cho chính con và cứu con. Nhưng vẫn còn nhiều người chưa biết đến Ngài, xin dùng con để đem Phúc Âm đến cho họ.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

26 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page