top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

07-06 Tin Lành quyền phép


 

Câu gốc: “Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Gờ-réc” (Rô-ma 1:16).


Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô khuyên ông Ti-mô-thê điều gì? Ông nói gì về Chúa Giê-xu và Tin Lành? Tin Lành có ý nghĩa gì đối với bạn? Và bạn đối với Tin Lành ra sao?


Sứ đồ Phao-lô viết thư này cho Mục sư trẻ Ti-mô-thê khi ông vẫn đang còn bị quản thúc tại La Mã. Ông biết cuộc đời ông sắp kết thúc nên tranh thủ viết cho người con thuộc linh của mình để khuyên nhủ, khích lệ và động viên. Mục sư trẻ Ti-mô-thê đang phục vụ Chúa với Hội Thánh tại Ê-phê-sô giữa sự bức hại Tin Lành đang gia tăng. Sứ đồ Phao-lô tiên liệu rằng Mục sư Ti-mô-thê có thể dễ ngã lòng và thối lui nếu không được khích lệ. Vì thế, mục đích chính của thư này nhằm động viên Mục sư Ti-mô-thê đứng vững trong quyền phép của Tin Lành và vượt qua mọi nỗi sợ hãi từ những chống đối chung quanh.


Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh “con chớ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta” và cũng đừng xấu hổ vì việc ông bị cầm tù, mà ngược lại nên cùng ông “chịu khổ vì Tin Lành” (câu 8). Vị sứ đồ không dừng ở đây nhưng tiếp tục đưa ra những lý do cho Mục sư Ti-mô-thê thấy rằng vì sao ông không nên hổ thẹn về Tin Lành. Sứ đồ Phao-lô tóm tắt những điểm chính về Tin Lành quyền phép mà chính ông và Mục sư Ti-mô-thê đang rao giảng trong mấy câu tiếp theo. Đó chính là Đức Chúa Trời quyền năng, yêu thương đã cứu chúng ta, gọi chúng ta bởi ân sủng Ngài qua sự chết chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa Giê-xu đã tiêu diệt sự chết, đắc thắng tội lỗi để ban cho chúng ta sự sống vĩnh cửu qua Phúc Âm này (câu 9-10).


Sứ đồ Phao-lô khẳng định thêm rằng chính vì Tin Lành quyền phép này mà ông trở thành “người giảng đạo, sứ đồ, và giáo sư.” Ông không hổ thẹn về Tin Lành vì ông biết rõ Đấng ông tin là Đấng có quyền năng bảo vệ điều Ngài đã ủy thác cho ông đến ngày cuối cùng (câu 11-12). Đây là những lời khích lệ đầy năng quyền và sức thuyết phục dành cho Mục sư Ti-mô-thê và mỗi Cơ Đốc nhân ngày nay. Một khi chúng ta đã biết rõ Đấng chúng ta đang tin là Đấng nào và Ngài có thể làm gì thì không một điều nào có thể khiến chúng ta sợ hãi hay xấu hổ.


Mỗi con dân Chúa trước hết cần phải hiểu rõ về Tin Lành quyền phép của Đức Chúa Trời để “không hổ thẹn,” đồng thời dạn dĩ làm chứng những biến đổi trong đời sống mình và công bố Tin Lành quyền phép ấy để cứu nhiều người. Chính Tin Lành đã cứu chúng ta, ban sự sống đời đời cho chúng ta qua đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Do đó, chúng ta phải sẵn sàng chịu khổ vì Tin Lành và can đảm làm chứng về Chúa để cứu người.


Bạn có hổ thẹn về Tin Lành không? Bạn bày tỏ Tin Lành như thế nào trong nếp sống hằng ngày?


Lạy Chúa, nguyện xin những lời dạy của Sứ đồ Phao-lô dành cho Mục sư Ti-mô-thê trở thành lời dạy dành cho chính con. Xin giúp con không hổ thẹn khi làm chứng về Chúa, và sẵn sàng chịu khổ vì Tin Lành quyền phép mà con đang tin.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

23 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page