top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

07-09 Sống xứng đáng


 

Câu gốc: “Cho nên, chúng tôi vì anh em cầu nguyện không thôi, hầu cho Đức Chúa Trời chúng ta khiến anh em xứng đáng với sự gọi của Ngài, và cho Ngài lấy quyền phép làm trọn trong anh em mọi ý định thương xót của lòng nhân Ngài và công việc của đức tin” (câu 11).


Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cho biết lý do gì ông cầu nguyện cho các tín hữu ở Tê-sa-lô-ni-ca? Họ cần sống như thế nào để xứng đáng với sự kêu gọi mà Chúa dành cho họ? Bạn đã sống xứng đáng cho Chúa như thế nào?


Trong thư gửi cho các tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca, nhiều lần Sứ đồ Phao-lô khen ngợi đức tin của họ (I Tê-sa-lô-ni-ca 1:2-7; II Tê-sa-lô-ni-ca 1:3-4). Trong chương 11, sau khi trình bày về viễn cảnh Chúa Giê-xu sẽ trở lại để đoán phạt người không tin, và các thánh đồ được an nghỉ khỏi những khốn khó (câu 7-10), một lần nữa ông cho họ biết ông sẽ “vì họ mà cầu nguyện không thôi” (câu 11), với lý do là để họ giữ được đức tin nơi Chúa cho đến cuối cùng và sống xứng đáng với sự kêu gọi Ngài đã dành cho họ.


Sứ đồ Phao-lô cầu nguyện và ao ước họ phải sống theo sự kêu gọi bởi ân sủng và tình yêu của Đức Chúa Trời. Ông cho biết: “Ngài muốn khiến anh em nên xứng đáng cho Nước Ngài, là vì Nước đó mà anh em chịu khổ” (II Tê-sa-lô-ni-ca 1:5). Tiếp theo, Sứ đồ Phao-lô cầu nguyện cho họ có một ý chí cương quyết, nhận lấy quyền phép từ Chúa để làm trọn ý định tốt lành của Ngài. Từ “lòng nhân” (câu 11) và từ “hiền lành” trong Ga-la-ti 5:22, nguyên ngữ tiếng Hy Lạp đều là agathōsunē. Nhiều bản dịch khác dịch từ này là “tốt đẹp,” “tốt lành” hay “lương thiện.” Tất cả đều có chung một ý nghĩa là Đức Chúa Trời của chúng ta là Đấng nhân từ và tốt lành nên Ngài muốn con cái Ngài cũng phải sống hiền lành, bày tỏ sự tốt lành và nhân đức của Ngài với mọi người. Cơ Đốc nhân phải sống xứng đáng cho Chúa bởi đức tin bày tỏ qua hành động tốt đẹp.


Cuối cùng, Sứ đồ Phao-lô mong muốn Danh Chúa được vinh quang qua “công việc của đức tin” từ các tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca. Sống xứng đáng là sống “làm sáng Danh Chúa trong anh em và anh em trong Ngài” (câu 12). Tại đây, có một mối liên hệ mật thiết giữa con dân Chúa và chính Chúa. Khi chúng ta sống làm vinh quang Danh Chúa thì chính chúng ta cũng được vinh quang trong Chúa tùy theo ân sủng của Ngài.


Như vậy, sống xứng đáng với sự kêu gọi của Chúa có nghĩa là chúng ta phải sống với ước muốn làm điều lành, việc tốt như chính Chúa Giê-xu đã làm. Chúng ta phải biết nhờ quyền năng Chúa mà hoàn tất mọi ước muốn tốt đẹp của Chúa nơi chúng ta và của đức tin chúng ta nơi Ngài. Trong thời gian chờ đợi sự trở lại của Chúa Giê-xu, con cái Chúa phải sống xứng đáng với tiếng gọi của Ngài qua nếp sống bày tỏ đức tin và làm sáng Danh Chúa mỗi ngày. Hãy quyết định làm những việc tốt lành Chúa muốn ngay hôm nay.


Bạn có đang sống xứng đáng với sự kêu gọi của Chúa dành cho bạn chưa?


Lạy Chúa, xin giúp con sống xứng đáng với sự kêu gọi của Chúa trên đời sống con để Danh Chúa được vinh quang và Nước Chúa mau đến.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

40 views

Recent Posts

See All

コメント


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page