top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

07-10 Giao ước trọn vẹn


 

Câu gốc: “Chúa lại phán: Này là lời ước mà Ta sẽ lập với nhà Ít-ra-ên sau những ngày đó: Ta sẽ để luật pháp Ta trong trí họ và ghi tạc vào lòng; Ta sẽ làm Đức Chúa Trời họ, họ sẽ làm dân Ta” (câu 10).


Câu hỏi suy ngẫm: Giao ước mới có những đặc trưng nào? Những đặc trưng đó có gì ưu việt hơn so với giao ước trước đây? Giao ước mới ấy giúp con người như thế nào trong việc đến với Chúa?


Chúng ta đã biết giao ước cũ do Đức Chúa Trời thiết lập và ban cho người Ít-ra-ên là giao ước hoàn hảo nhưng do con người sa ngã nên không thể tuân giữ luật pháp cách trọn vẹn. Vì thế giao ước cũ tuy giúp con người nhận biết tội lỗi mà không giải quyết được nan đề tội lỗi. Khi người Ít-ra-ên bị trừng phạt vì liên tục vi phạm giao ước của Chúa trong thời gian dài, Ngài đã dùng Tiên tri Giê-rê-mi nói với họ rằng Ngài sẽ lập một giao ước mới tốt hơn. Trích dẫn Giê-rê-mi 31:31-34, trước giả thư Hê-bơ-rơ nhấn mạnh tính ưu việt của giao ước mới trong những khía cạnh sau đây:


Thứ nhất, giao ước mới hướng vào bản chất bên trong thay vì hình thức bên ngoài, “Ta sẽ để luật pháp Ta trong trí họ và ghi tạc vào lòng” (câu 10b). Để ghi nhớ luật pháp, người Ít-ra-ên phải viết nó trên những vật dụng dễ thấy trong nhà và mang theo bên người (Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:8). Thế nhưng họ vẫn thường hay quên Lời Chúa. Trong giao ước mới, Đức Thánh Linh phán luật pháp Chúa với mỗi lòng và trí chúng ta. Thứ hai, giao ước mới đặt nền tảng trên mối liên hệ với Chúa, “Ta sẽ làm Đức Chúa Trời họ, họ sẽ làm dân Ta” (câu 10c). Sự vâng phục không đơn thuần dựa trên địa vị hay nhớ luật pháp mà là mối liên hệ mật thiết. Thứ ba, giao ước mới chú trọng vào sự nhận biết Chúa cách cá nhân, “hết thảy trong vòng họ, từ kẻ rất nhỏ cho đến kẻ rất lớn đều sẽ biết Ta” (câu 11b). Với sự hành động của Đức Thánh Linh, với mối liên hệ mật thiết với Chúa, hết thảy người thuộc về giao ước mới đều nhận biết Chúa. Thứ tư, giao ước mới đem đến sự tha thứ hoàn toàn, “Ta sẽ tha sự gian ác của họ, và không nhớ đến tội lỗi họ nữa” (câu 12). Nhờ máu Chúa Giê-xu, Đức Chúa Trời kể như chúng ta chưa từng phạm tội, tuyên bố chúng ta được trắng án, ban cho chúng ta địa vị công chính.


Giao ước mới mở ra cánh cửa để Cơ Đốc nhân tận hưởng mối liên hệ khắng khít với Chúa, khao khát biết Ngài hơn mỗi ngày, lấy làm vui thích về luật pháp Chúa và luôn biết ơn vì ân sủng Chúa đã thứ tha cho mình. Đó Thật sự là Tin Lành dành cho người Ít-ra-ên cũng như cho mỗi một người trên thế giới này. Giao ước ấy mở ra cơ hội để mọi người đều được làm con dân của Chúa, thuộc về Ngài và vui hưởng Ngài.


Bạn đang kinh nghiệm những phước hạnh tuyệt vời của giao ước mới như thế nào?


Tạ ơn Chúa vì con được sống trong giao ước mới, được nhận những lời hứa tuyệt vời, được kinh nghiệm những điều siêu việt. Xin cho cuộc đời con bày tỏ vẻ đẹp giao ước diệu kỳ này để những người quanh con nhìn thấy và tìm đến với Ngài.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

28 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page