top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

07-12 Quy trình thờ phượng trong đền tạm


 

Câu gốc: “Các vật đã sắp đặt như vậy, hằng ngày những thầy tế lễ vào phần thứ nhất trong đền tạm, đặng làm trọn việc tế lễ; nhưng, phần thứ hai, thì mỗi năm một lần chỉ một mình thầy tế lễ thượng phẩm vào, chẳng bao giờ mà không đem huyết dâng vì chính mình và vì sự lầm lỗi dân chúng” (câu 6-7).


Câu hỏi suy ngẫm: Quy trình thờ phượng trong đền tạm diễn ra như thế nào? Quy trình đó bày tỏ điều gì về Đức Chúa Trời và về con người? Bạn được nhắc nhở ra sao khi học biết quy trình này?


Đền tạm là nơi con người nhìn biết sự hiện diện của Đức Chúa Trời Tối Cao. Tuy nhiên, với hầu hết người dân bình thường, họ chỉ có thể đứng bên ngoài đền tạm. Chỉ có các thầy tế lễ theo sự phân công, hằng ngày sẽ vào trong Nơi Thánh để cử hành các nghi lễ. Phần lớn hoạt động chỉ diễn ra ở bên ngoài, cách xa Nơi Chí Thánh là nơi có sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Chỉ một mình thầy tế lễ thượng phẩm, mỗi năm một lần mới được phép đi vào trong Nơi Chí Thánh. Tuy vậy, ông phải đem theo máu của sinh tế để chuộc tội cho chính mình và cho dân chúng về những tội lỗi của ông và mọi người vô tình phạm phải (câu 7).


Quy trình thờ phượng trong đền tạm bày tỏ rằng Đức Chúa Trời là Đấng vô cùng thánh khiết trong khi con người lại đầy dẫy lỗi lầm. Chính tội lỗi là điều ngăn trở con người đến gần Đấng Tối Cao, cho dù đó là thầy tế lễ thượng phẩm đi chăng nữa. Bức màn ngăn cách Nơi Chí Thánh và Nơi Thánh cũng chính là bức tường sừng sững ngăn trở con người tội lỗi đến gần Đức Chúa Trời thánh khiết. Giải pháp về máu sinh tế dâng lên chẳng qua cũng chỉ là bề ngoài, có thể giải quyết được những vấn đề lễ nghi (câu 10) nhưng “không có thể làm cho kẻ thờ phượng được vẹn lành về lương tâm” (câu 9). Bởi vì tội lỗi không chỉ đơn thuần là những hành động xấu xa, lầm lỡ bên ngoài mà nguồn cơn của nó bắt nguồn từ một tấm lòng chống nghịch Đức Chúa Trời, nên mọi nghi thức bề ngoài không thể nào giải quyết được vấn đề của “lương tâm.”


Suy ngẫm về quy trình thờ phượng của giao ước cũ là sự nhắc nhở lớn lao cho mỗi chúng ta rằng ngoài Chúa Giê-xu, chúng ta không thể được đến gần Đức Chúa Trời Thánh Khiết, mọi cố gắng làm điều tốt của chúng ta chẳng qua cũng như chiếc áo dơ bẩn trước mặt Chúa mà thôi, và lương tâm của chúng ta sẽ vẫn cứ mãi dày vò về những lỗi lầm mình đã phạm. Điều đó khiến chúng ta biết ơn Chúa Giê-xu vô cùng vì chúng ta có Ngài. Nhờ Chúa Giê-xu, giờ đây chúng ta luôn có cơ hội được tự do đến gần và thờ phượng Đức Chúa Trời.


Bạn đang sử dụng cơ hội được tự do đến gần và thờ phượng Chúa như thế nào?


Lạy Chúa, khi học về quy trình thờ phượng của người Ít-ra-ên, con thấy mình thật xấu xa, tội lỗi, và không xứng đáng đến gần Ngài. Nhưng nhờ sự chết của Chúa Giê-xu mà con được đổi mới, được tự do, và dạn dĩ thờ phượng Ngài. Xin nguyện dâng thân thể này lên Chúa làm của lễ sống và thánh.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

24 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page