top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

07-14 Vinh quang của Đức Chúa Con


 

Câu gốc: “Con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bản thể Ngài” (câu 3a).


Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời phán dạy qua Con Ngài như thế nào? Bảy công tác mà Chúa Giê-xu thi hành là gì? Điều đó liên quan gì đến bạn?


Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài từ đời xưa qua nhiều lần, nhiều cách khác nhau, nhưng sự bày tỏ vĩ đại nhất, trọn vẹn nhất chính là qua Chúa Giê-xu, Con Ngài. Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời có nghĩa là Ngài có cùng một bản thể Đức Chúa Trời, giống như Đức Chúa Cha. Trong hai câu ngắn ngủi này, trước giả Hê-bơ-rơ mô tả bảy công tác vinh quang của Đức Chúa Con:


Thứ nhất, Đức Chúa Con kế tự muôn vật. “Kế tự” nghĩa là thừa hưởng và làm chủ. Ngài đứng đầu muôn vật và nắm mọi thẩm quyền trên trời dưới đất.

Thứ hai, Đức Chúa Con tạo dựng muôn vật. Đây là một trong những bằng chứng hùng hồn cho thấy Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời bởi vì chỉ một mình Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa (Ê-sai 44:24).


Thứ ba, Đức Chúa Con phản ánh vinh quang Đức Chúa Trời. Cựu Ước mô tả vinh quang Chúa khi nói đến sự hiện diện của Ngài qua trụ mây và trụ lửa với người Ít-ra-ên trong hoang mạc cũng như sự hiện diện của Ngài trong đền thờ Giê-ru-sa-lem. Giờ đây, vinh quang Thiên Thượng đó được phản ánh trong và qua Chúa Giê-xu.


Thứ tư, Đức Chúa Con là hình ảnh chính xác về Đức Chúa Trời. Dù mọi người đều được dựng nên theo hình ảnh Đức Chúa Trời, nhưng chỉ Chúa Giê-xu mới có cùng bản thể với Đức Chúa Cha, vì Ngài chính là Ngôi Hai Đức Chúa Trời nhập thể làm người và sống giữa vòng con người để bày tỏ cho họ rằng, “Ai đã thấy Ta, tức là đã thấy Cha” (Giăng 14:9).


Thứ năm, Đức Chúa Con nâng đỡ muôn vật. Nghĩa là, Chúa Giê-xu giữ cho vũ trụ vạn vật được duy trì và tiếp tục vận hành.


Thứ sáu, Đức Chúa Con tẩy sạch tội lỗi. Ở đây chúng ta thấy công tác sáng tạo và công tác cứu chuộc được kết hợp một cách trọn vẹn. Sứ đồ Phao-lô giải thích điều này như sau: “Bởi huyết Ngài trên thập tự giá, thì đã làm nên hòa bình, khiến muôn vật dưới đất trên trời đều nhờ Ngài mà hòa thuận cùng chính mình Đức Chúa Trời” (Cô-lô-se 1:20).


Thứ bảy, Đức Chúa Con ngự bên phải Đức Chúa Trời. Bên phải là vị trí cao trọng và quyền lực. Chúa Giê-xu hiện đang ngồi trên ngai cao sang để đồng trị với Đức Chúa Cha cũng như cầu thay cho chúng ta.


Đấng làm chủ, Đấng tạo dựng, Đấng bảo tồn, Đấng cứu chuộc, Đấng cai trị, Đức Chúa Trời vinh quang nhập thể làm người, đó chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu của chúng ta. Thật phước hạnh biết bao cho Cơ Đốc nhân được có mối liên hệ cá nhân với Ngài. Ngài là Đấng duy nhất để chúng ta thờ phượng, yêu quý, và phục vụ.


Bạn bày tỏ mình yêu Chúa Giê-xu như thế nào qua cách sống mỗi ngày?


Tạ ơn Chúa vinh quang đã đến thế gian này cứu chuộc con và luôn đồng hành với con trong hành trình hướng về Thiên Quốc. Con nguyện yêu Chúa hơn mọi điều trọn cuộc đời.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

16 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page