top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

07-15 Lòng nhân từ của Chúa


 

Câu gốc: “Đức Giê-hô-va phán: Hỡi Gia-cốp tôi tớ Ta, ngươi chớ sợ, vì Ta ở cùng ngươi. Ta sẽ diệt hết các nước mà Ta đã đuổi ngươi đến; còn ngươi, thì Ta không diệt hết đâu, nhưng sẽ sửa trị ngươi cách chừng mực, và không thể nào không phạt ngươi” (câu 28).


Câu hỏi suy ngẫm: Lời của Đức Giê-hô-va dành cho toàn dân Giu-đa như thế nào? Vì sao họ nhận được lời hứa tốt lành như vậy? Bạn học được gì về lòng nhân từ của Chúa?


Hai câu 27 và 28 lặp lại nguyên văn trong Giê-rê-mi 30:10-11, chứa đựng một lẽ thật lớn lao, một lời bảo đảm từ Đấng yêu thương, nhân từ, và công bình với dân Ngài. Sau khi tuyên phán hình phạt dành cho vua cùng quân dân nước Ai Cập, Đức Giê-hô-va phán với người Giu-đa rằng “chớ sợ chi,” “chớ kinh hãi” (câu 27), cùng với lời hứa rằng họ sẽ được cứu khỏi xứ lưu đày xa xăm, cả người Giu-đa phía nam và Ít-ra-ên phía bắc đều sẽ được đem về từ chốn phu tù, được trở về quê hương sống yên lành an ổn và chẳng còn bị ai ức hiếp. Dân của Chúa nhận được những lời hứa tốt lành này không phải vì họ tốt hơn người Ê-díp-tô, nhưng vì một nguyên nhân duy nhất là “vì Ta ở cùng ngươi” (câu 28).


Đây cũng là điều trước giả Thi Thiên đã kinh nghiệm, khi có Đức Giê-hô-va ở cùng thì dù “…ngàn người sa ngã bên ngươi, và muôn người sa ngã bên hữu ngươi; Song tai họa sẽ chẳng đến gần ngươi” (Thi Thiên 91:7). Tuy nhiên, điều này không có nghĩa rằng mọi tội lỗi của họ đã vi phạm cùng Đức Chúa Trời sẽ được bỏ qua, không còn kể đến, nhưng Đức Giê-hô-va phán bảo họ rằng: “Ta sẽ diệt hết các nước mà Ta đã đuổi ngươi đến; còn ngươi, thì Ta không diệt hết đâu, nhưng sẽ sửa trị ngươi cách chừng mực, và không thể nào không phạt ngươi.” Tuyển dân sẽ không bị tiêu diệt nhưng chắc chắn phải chịu sửa trị vì những tội lỗi đã vi phạm, riêng đối với những dân tộc đã bắt dân của Chúa đến đất nước họ làm phu tù thì Ngài cũng sẽ có hình phạt thích đáng. Qua đó, chúng ta học biết được lòng nhân từ lớn lao từ Đức Giê-hô-va đã đối cùng dân của Chúa. Đấng Công Bình, Thánh Khiết chẳng kể người có tội là vô tội (Xuất Ê-díp-tô Ký 34:7, Dân Số Ký 14:18), nhưng đức yêu thương, nhân từ của Ngài bày tỏ ân sủng và lòng thương xót lớn lao với dân giao ước của Ngài.


Nhiều người ngày nay đã khinh lờn vì nhiều lần phạm tội mà không thấy Chúa hình phạt. Tuy nhiên, con dân Chúa hãy cẩn trọng vì Lời Chúa dạy rõ ràng rằng mục đích Chúa bày tỏ lòng nhân từ, nhịn nhục chưa hình phạt vì Ngài muốn đem chúng ta đến sự ăn năn, nếu không thì một ngày không xa, khi sự phán xét công bình của Chúa được bày tỏ, chúng ta chỉ còn ở trong cơn thịnh nộ của Chúa mà thôi (Rô-ma 2:4-5).


Bạn có nhận biết lòng nhân từ rất lớn của Chúa trong cuộc sống của bạn không?


Tạ ơn Chúa vì con được kinh nghiệm lòng nhân từ và thương xót Ngài dành cho con. Xin giúp con luôn ý thức Chúa đang ở với con để con luôn sống đẹp ý Ngài.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

35 views

Recent Posts

See All

留言


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page