top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

07-18 Đẹp lòng Chúa hoàn toàn


 Câu gốc: “Tức thì có tiếng từ trên trời phán rằng: Này là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta mọi đàng” (Ma-thi-ơ 3:17).


Câu hỏi suy ngẫm: Ba hiện tượng đặc biệt xảy ra sau khi Chúa Giê-xu vừa lên khỏi nước có ý nghĩa gì? Lời phán của Đức Chúa Trời trong câu 17 xác nhận điều gì về Chúa Giê-xu? Làm thế nào để Đức Chúa Trời hài lòng về cuộc sống bạn?


Khi đã nghe lời Chúa giải thích, ông Giăng Báp-tít tiến hành làm phép báp-tem cho Chúa Giê-xu dưới sông Giô-đanh. Có ba hiện tượng vô cùng đặc biệt đã xảy ra sau khi Chúa chịu phép báp-tem xong, vừa lên khỏi nước. Thứ nhất, các tầng trời mở ra. Trong Cựu Ước, khi nói đến các tầng trời mở ra là chỉ về hình ảnh của Đức Chúa Trời giáng ngự (Phục-truyền Luật-lệ Ký 33:26; Thi Thiên 8:1; Ê-xê-chi-ên 1:1). Thứ hai, Thánh Linh của Đức Chúa Trời như chim bồ câu ngự xuống trên Ngài. Hình ảnh Thánh Linh tựa như chim bồ câu nói lên đặc điểm nhu mì, êm dịu, và chân thật của Đức Thánh Linh. Đây là hình ảnh Chúa Giê-xu được xức dầu bởi Thánh Linh khởi đầu cho chức vụ của Ngài. Thứ ba, tiếng phán của Đức Chúa Trời xác nhận Chúa Giê-xu, người đang chịu báp-tem, chính là Con yêu dấu của Ngài, có nếp sống vâng phục trọn vẹn, đẹp lòng Cha mọi đường.


Những hiện tượng đặc biệt xảy ra sau khi Chúa Giê-xu vừa lên khỏi nước cho thấy chức vụ của Chúa Giê-xu được ấn chứng bằng sự xức dầu của Đức Thánh Linh và của Đức Chúa Trời. Trong Cựu Ước, các vua, tiên tri, và thầy tế lễ cũng như các quan xét của Ít-ra-ên đều được Đức Chúa Trời chọn lựa và xức dầu trước khi bắt đầu chức vụ. Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, nhưng khi Ngài hạ mình làm người để thi hành chức vụ cứu chuộc nhân loại thì Ngài được Đức Thánh Linh xức dầu. Rồi tiếp theo là một hiện tượng siêu nhiên vô cùng kỳ diệu, “có tiếng từ trên trời phán rằng: Này là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng ta mọi đàng.” Tiếng phán này khẳng định địa vị Con Trời của Chúa Giê-xu, và đời sống của Ngài trên trần gian hoàn toàn làm đẹp lòng Đức Chúa Cha.


Ba Ngôi Đức Chúa Trời đã hiện diện trong thời điểm Chúa Giê-xu chịu phép báp-tem. Đức Chúa Cha tuyên phán, Đức Chúa Con chịu báp-tem, Đức Thánh Linh giáng ngự. Một hiện tượng tuyệt hảo, xác nhận chức vụ của Con Đức Chúa Trời, Đấng vâng phục Cha trọn vẹn (Phi-líp 2:6-8). Ngày nay, chúng ta có rất nhiều điều kiện để nghe, đọc và học Lời Chúa mỗi ngày, nhưng vấn đề không phải chúng ta hiểu biết nhiều đến đâu, mà là vâng phục sự dạy dỗ và các mệnh lệnh của Chúa đến đâu. Mỗi chúng ta có sống hài lòng Đức Chúa Trời hay không tùy thuộc vào mức độ vâng phục Chúa của mình trong cuộc sống. Hãy vâng theo lời khuyên của Sứ đồ Phao-lô: “Cho nên chúng ta dù ở trong thân thể này, dù ra khỏi, cũng làm hết sức để được đẹp lòng Chúa” (II Cô-rinh-tô 5:9).


Có những điều nào bạn chưa vâng phục Chúa? Bạn quyết định gì sau khi học bài này?


Tạ ơn Chúa đã nêu gương vâng phục trọn vẹn cho con. Xin giúp con sống theo gương Chúa, vâng phục trọn vẹn Lời Ngài dạy, hầu đời sống con ích lợi và vui lòng Chúa.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


50 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page