top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

07-18 Người lành


 

Câu gốc: “Người lành được ơn của Đức Giê-hô-va; nhưng Đức Chúa Trời định tội cho người toan mưu ác” (câu 2).


Câu hỏi suy ngẫm: Người lành và người ác có thái độ thế nào khi bị sửa phạt? Kết quả của người lành và người ác khác nhau như thế nào? Chúng ta nhờ đâu trở nên người lành? Là người lành, bạn phải sống thế nào cho xứng hiệp?


Tiếp tục lời dạy về sự khôn ngoan, Vua Sa-lô-môn mở đầu chương 12 bằng sự khác biệt giữa “người lành” và “người toan mưu ác,” cùng những phước hạnh người lành nhận và những đoán phạt người toan mưu ác phải lãnh.


Mở đầu sách Châm Ngôn, Vua Sa-lô-môn đã dạy: “Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức; còn kẻ ngu muội khinh bỉ sự khôn ngoan và lời khuyên dạy” (Châm-ngôn 1:7). Giờ đây, ông dạy con thế nào là người lành, đó là người ưa sự sửa phạt—tức yêu những lời nghiêm huấn, và điều đó chứng tỏ người lành là người yêu tri thức (câu 1). Bên cạnh đó, người lành là người được Đức Chúa Trời ban ơn (câu 2). Công việc người lành được vững bền như cây đâm rễ sâu vào lòng đất, được tồn tại lâu dài và vững chãi (câu 3). Ngược lại, người âm mưu làm điều ác là người luôn ghét sự quở trách, họ sống ngu dại và kiêu ngạo vì họ khước từ sự sửa phạt. Họ dùng sự hung ác mà gây dựng cơ nghiệp cho mình, nhưng những cơ nghiệp ấy chẳng khác nào hoa kia sớm nở tối tàn. Hậu quả của người sống mưu đồ việc ác phải gánh chịu thật là nặng nề, đó là sự định tội và đoán phạt của Đức Chúa Trời thánh khiết và công bình. Thật vậy, “Sự kính sợ Đức Giê-hô-va gia thêm ngày tháng; còn năm tuổi kẻ ác sẽ bị giảm bớt đi” (Châm-ngôn 10:27).


Lời Chúa cho biết chẳng ai trong chúng ta là người lành trong ý nghĩa trọn vẹn. Chúa Giê-xu đã phán với viên quan trẻ giàu có rằng: “Sao ngươi gọi Ta là nhân lành? Chỉ có một Đấng nhân lành, là Đức Chúa Trời” (Mác 10:18). Vì thế chẳng có ai trong chúng ta có thể nhờ việc lành của mình mà được cứu rỗi. Nhưng trong Chúa Giê-xu là Đấng Chăn hiền lành, Đấng đã phó chính mình Ngài để đền tội cho chúng ta như Lời Ngài phán: “Ta là người chăn hiền lành; người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình” (Giăng 10:11) thì chúng ta được trở nên người lành nhờ máu của Chúa xóa bôi tội lỗi chúng ta. Là người lành nhờ máu quý báu của Chúa, cầu xin Chúa cho mỗi chúng ta biết dùng tri thức thuộc linh để sống kính sợ Chúa, giữ gìn nếp sống công chính, thánh khiết theo đường lối của Ngài. Phước hạnh Chúa ban cho chúng ta là những người ở trong Chúa Giê-xu không chỉ có giá trị trong đời sống hiện tại trên đất, mà còn đâm rễ vững bền đời đời trong cõi vĩnh hằng. Hãy yêu thích sự sửa phạt của Chúa để mỗi ngày chúng ta được trưởng thành thuộc linh, đâm rễ lập nền trong Chúa vững vàng hơn.


Chúa đang sửa phạt bạn điều gì? Có điều gì bạn cần thay đổi?


Tạ ơn Chúa đã sửa phạt con để giúp con sống tốt lành hơn mỗi ngày. Xin giúp con sống theo Lời Chúa dạy, và có khôn ngoan của Chúa để hướng dẫn con cháu con biết trau dồi đời sống tin kính, vui lòng Chúa.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

37 views0 comments

Comentários


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page