top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

07-19 Không nghe, không khứng nghe


 

Câu gốc: “Hãy lắng tai, nghe tiếng ta; hãy để ý, nghe lời ta!” (Ê-sai 28:23).


Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Giê-rê-mi gặp những ai để truyền lại sứ điệp của Đức Giê-hô-va? Bạn biết gì về nhóm người này? Họ đã có thái độ ra sao trước Lời của Đức Giê-hô-va đã truyền bảo? Bạn nhận được lời nhắc nhở nào qua bài học này?


Địa điểm Chúa muốn Tiên tri Giê-rê-mi đứng để rao ra Lời Chúa là trong hành lang của đền thờ Đức Giê-hô-va, và những người ông gặp gỡ để rao ra sứ điệp ông đã nhận lãnh từ Đức Giê-hô-va bao gồm thầy tế lễ, nhà tiên tri, và toàn thể dân chúng “đã đến đặng thờ lạy trong nhà Đức Giê-hô-va” (câu 2, 7). Nhưng thái độ của họ trước mệnh lệnh từ Chúa phán truyền là khước từ, không lắng nghe. Chỉ trong hai câu 4-5, đã ba lần nhắc lại cụm từ “không nghe,” “không khứng nghe” để cảnh báo và cũng cho thấy dân Chúa và cả những người lãnh đạo tôn giáo đã thể hiện thái độ bất tuân khi mệnh lệnh của Đức Giê-hô-va ban ra.


Vì sao những người đến trong Nhà của Đức Giê-hô-va không chịu nghe Lời của Ngài? Thiết nghĩ khi một người đã đến để thờ phượng Đức Giê-hô-va thì sẽ chú tâm lắng nghe những Lời Ngài truyền dạy, nhưng không, mọi người trong các thành của Giu-đa vẫn đến trong đền thờ của Chúa và thực hiện đầy đủ các nghi thức thờ phượng Ngài, tuy nhiên họ chỉ dừng lại ở nghi thức mà thôi, còn tấm lòng và tâm trí của họ mãi lo tìm kiếm những điều theo tư dục (Giê-rê-mi 3:5; 9:14), họ thích nghe những lời giả dối, êm tai từ những tiên tri giả (Giê-rê-mi 23:16-17), vì thế, họ khước từ mệnh lệnh Đức Giê-hô-va truyền. Chưa hết, dân Chúa còn tỏ thái độ giận dữ với những đầy tớ trung kiên của Ngài khi họ trung tín rao truyền sứ điệp đã nhận lãnh. Chính vì điều ấy, hình phạt Đức Giê-hô-va dành cho những ai không nghe, không khứng nghe, không chú tâm, không nhận lãnh Lời của Ngài là đền thờ sẽ bị hủy phá như đền thờ tại Si-lô trước kia và các thành của họ sẽ nên sự rủa sả cho mọi nước trên đất (câu 6).


Chúng ta không lấy làm ngạc nhiên về thái độ của dân Chúa ngày trước, vì ngày nay vẫn có nhiều người đang ra vào trong Nhà Chúa, vẫn thực hiện đầy đủ những lễ nghi nhưng lòng và trí của họ cũng chẳng quan tâm đến Lời Chúa truyền dạy. Thực trạng của dân Chúa ngày trước giúp chúng ta nhìn lại để nghiêm túc tra xét chính mình có đang thờ ơ với Lời Chúa qua lời giảng, qua những bài học Kinh Thánh hằng ngày hay không. Chúng ta có nghe và làm theo hay bỏ lơ không nghe, không chịu nghe những mệnh lệnh đã được truyền dạy để cứ tự do làm theo điều lòng mình ưa thích. Nếu tiếp tục đến với Chúa như vậy, chúng ta thật sự chỉ đến với hình thức tôn giáo khác nào tuyển dân của Chúa đã đối với Ngài khi xưa.


Bạn có thái độ ra sao trước những mệnh lệnh của Đức Giê-hô-va thông qua lời truyền từ các đầy tớ của Ngài?


Kính lạy Đức Giê-hô-va! Xin cho con luôn yêu quý những mệnh lệnh Ngài truyền ban, để con trung tín làm theo những điều đã được nhận lãnh cho đến cuối cùng.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

31 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page