top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

07-21 Thợ gốm và đất sét

Updated: Jul 24, 2020


 Câu gốc: “Đức Giê-hô-va phán: Hỡi nhà Ít-ra-ên, ta đối với các ngươi há chẳng làm được như người thợ gốm hay sao? Hỡi nhà Ít-ra-ên, đất sét ở trong tay thợ gốm thể nào, thì các ngươi cũng ở trong tay ta thể ấy” (câu 6).


Câu hỏi suy ngẫm: Lời của Đức Giê-hô-va truyền cho Tiên tri Giê-rê-mi phải đi đến đâu? Ông thấy gì khi đến nơi Ngài truyền bảo? Tiên tri Giê-rê-mi nhận được sứ điệp gì với hình ảnh trước mắt? Bạn nhận được bài học gì từ hình ảnh này?


Lời của Đức Giê-hô-va truyền cho Tiên tri Giê-rê-mi hãy đi đến nhà một người thợ gốm. Khi đến nơi, ông thấy người thợ gốm đang nắn một chiếc bình, nhưng chiếc bình lại bị hư, không theo ý của người thợ, nên người thợ gốm quyết định nắn lại một chiếc bình khác theo ý của mình. Khi Tiên tri Giê-rê-mi nhìn thấy hình ảnh đó, một sứ điệp từ Đức Giê-hô-va đến với ông, cho ông biết rằng tuyển dân Ít-ra-ên cũng ở trong tay Đức Chúa Trời khác nào đất sét trong tay thợ gốm vậy (câu 5–6).


Đất sét được chọn lọc, nhào nặn cho đến khi đủ điều kiện để người thợ gốm dùng đôi tay thành thạo của mình nắn nên những sản phẩm theo ý muốn. Dù vậy, vẫn có những lúc sản phẩm được tạo nên không như ý muốn của người thợ, lúc ấy ông sẽ nhào nắn lại để tạo nên một sản phẩm mới theo ý ông mong muốn. Điều này thể hiện quyền quyết định tuyệt đối của người thợ gốm với đất sét mà ông đã nhọc công chuẩn bị.


Đức Chúa Trời muốn dùng hình ảnh này để dạy cho tuyển dân Ít-ra-ên biết rằng họ đã được Đức Giê-hô-va kêu gọi và chọn lựa. Ngài đã chuẩn bị họ để trở nên một dân thánh thuộc riêng về Ngài (Phục Truyền 7:6), với điều kiện họ phải sống theo ý Ngài, nghĩa là vâng theo những điều răn Ngài đã truyền ban cho họ (Xuất Ê-díp-tô Ký 19:5, Phục Truyền 26:18). Tuy nhiên, họ đã không trọn lòng vâng giữ luật pháp của Đức Giê-hô-va, giống như một cái bình đã hư đi, và trong trường hợp này Ngài bày tỏ uy quyền của Ngài để tỉa sửa họ giống như người thợ gốm kia đã thể hiện quyền quyết định của mình trên đất sét trong tay ông vậy.

Bài học từ ngàn xưa nhưng vẫn còn hữu ích cho chúng ta ngày nay. Nhiều lúc chúng ta vẫn khước từ quyền tể trị của Chúa trên đời sống của mình, có thể vì chúng ta không biết hoặc cố tình không biết, cho nên chúng ta vẫn muốn tự mình quyết định cuộc đời Chúa ban cho mình theo ý thích của mình, vì thế chúng ta không nhận ra mục đích và ý nghĩa của đời sống, cũng như được Chúa tỉa sửa. Bài học này nhắc nhở chúng ta vâng phục quyền tể trị của Chúa trên đời sống mình, thì chúng ta sẽ nhận thấy mục đích của Đức Chúa Trời thể hiện qua cuộc đời mình, và như thế chúng ta sẽ sống đúng mục đích Ngài dựng nên chúng ta.


Bạn đã thật sự trao quyền tể trị đời sống bạn trong tay Chúa qua việc thuận phục Ngài trong mọi sự không?


Lạy Chúa! Đấng tạo dựng nên con, con thuộc về Ngài, xin bày tỏ quyền tể trị tối thượng của Ngài trên cuộc đời bé nhỏ của con như người thợ gốm đối với đất sét trong tay mình vậy.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


68 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page