top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

07-22 Chúa thay đổi ý định

Updated: Jul 23, 2020


 Câu gốc: “Cũng có lúc nào Ta sẽ nói về một dân một nước kia đặng dựng nó, trồng nó; nếu nước ấy làm điều ác trước mắt Ta và không nghe tiếng Ta, thì Ta sẽ đổi ý Ta đã định xuống phước cho nó” (câu 9–10).


Câu hỏi suy ngẫm: Lời phán của Đức Giê-hô-va cho thấy quyền tể trị của Ngài trên việc thay đổi ý định ban phước hay giáng họa trên các nước như thế nào? Bạn sống thế nào để luôn nhận được phước hạnh Chúa ban?


Những lời phán của Đức Giê-hô-va trong chương 18 được nói đến trong lời Ngài kêu gọi ông Giê-rê-mi bước vào chức vụ tiên tri cho Đức Chúa Trời (Giê-rê-mi 1:10). Và cũng chính trong lời kêu gọi này, Đức Giê-hô-va cho biết chức vụ của Tiên tri Giê-rê-mi không phải chỉ dành riêng cho tuyển dân Ít-ra-ên nhưng cho “các dân, các nước.” Nói cách khác, không phải Tiên tri Giê-rê-mi nhưng chính là Đức Giê-hô-va sẽ bày tỏ quyền tể trị của Ngài trên mọi dân tộc, đó là Ngài sẽ “hoặc nhổ, hoặc phá, hoặc diệt, hoặc đổ, hoặc dựng, hoặc trồng.” Rõ ràng hơn trong câu 7–10, dù rằng với những nước Đức Giê-hô-va sẽ định sự đoán phạt trên họ bằng cách “nhổ đi, hủy đi, diệt đi,” nhưng nếu nước ấy ăn năn, lìa bỏ những việc ác mình đã làm thì Ngài cũng sẽ thay đổi ý định không giáng tai họa xuống họ. Ngược lại, đối với những nước đã được Ngài định “dựng nó, trồng nó,” nhưng nước ấy vẫn tiếp tục miệt mài trong sự gian ác mình, không chịu từ bỏ con đường xấu thì Ngài cũng sẽ thay đổi ý định để ngừng xuống phước cho họ.


Đức Giê-hô-va dùng Tiên tri Giê-rê-mi để rao ra lời cảnh cáo cho tuyển dân Ít-ra-ên, là dân được Đức Chúa Trời tuyển chọn làm dân thánh thuộc riêng về Ngài cùng với những lời hứa ban phước, bảo vệ. Nhưng nếu họ không chuyên lòng làm theo điều răn của Đức Giê-hô-va phán dặn mà vẫn cứ miệt mài trong tội lỗi thì chắc chắn họ sẽ phải bị “nhổ, hoặc phá, hoặc diệt, hoặc đổ.” Và lời cảnh báo từ Đức Giê-hô-va không chỉ dành riêng cho Ít-ra-ên, nhưng cũng dành cho muôn dân muôn nước, tức toàn thể nhân loại. Vì thế, không một cá nhân nào hay đất nước nào là trường hợp được ngoại lệ vì Đức Chúa Trời đã công bố quyền tể trị của Ngài trên toàn thế giới, như người thợ gốm được trọn quyền quyết định đối với đất sét trong tay mình.


Đức Chúa Trời nhân từ hay thương xót, nhưng Ngài cũng là Đấng thánh khiết, công bình. Dù người Ít-ra-ên là dân tộc chọn lựa của Ngài, nhưng nếu họ trở lòng làm ác, không vâng lời Chúa thì Ngài rút lại những phúc lành đã định cho họ. Ngược lại, khi họ biết ăn năn từ bỏ con đường ác thì Ngài từ bỏ ý định giáng họa trên họ. Vậy nên mỗi chúng ta phải cẩn thận về cách sống của mình, vì Chúa có quyền thay đổi ý định ban phước hoặc xuống tai vạ tùy theo cách sống vâng lời hay không vâng lời Chúa của chúng ta.


Khi nghe Lời Chúa nhắc nhở, bạn có quyết định vâng theo tiếng Ngài hay không?


Kính lạy Đức Chúa Trời Quyền Năng! Đấng có quyền tuyệt đối trên cuộc đời con. Xin giúp con cẩn thận sống theo điều răn của Ngài để luôn được Ngài ban phước.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


94 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page