top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

07-23 Lời Chúa vững lập


 

Câu gốc: “Mọi xác thịt giống như cỏ, nhan sắc nó như hoa ngoài đồng… Cỏ khô, hoa rụng; nhưng Lời của Đức Chúa Trời chúng ta còn mãi đời đời!” (Ê-sai 40:6b, 8).


Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Vua Giê-hô-gia-kim lại có hành động đốt quyển sách của Đức Giê-hô-va truyền ghi chép lại? Sau khi sách bị đốt, Chúa đã truyền điều gì với Tiên tri Giê-rê-mi? Lịch sử Hội Thánh cho thấy Lời của Đức Chúa Trời được vững lập đời đời như thế nào?


Vua Giê-hô-gia-kim đã khước từ không nghe những điều Đức Chúa Trời phán dạy vua bằng hành động “…lấy dao nhỏ cắt đi và ném vào lửa trong lò, cho đến sách cháy hết trong lửa nơi lò” (câu 23). Vua đã đốt quyển sách ghi chép sự thật về những tội lỗi của vua và dân Chúa đã phạm với Chúa, cùng với hình phạt tất yếu sẽ xảy đến tương xứng với những việc làm tội lỗi ấy. Tưởng rằng hành động đốt sách của vua sẽ xóa sạch những sứ điệp cáo trách về tội lỗi của mình cũng như những lời rao báo về nước của vua sẽ mất trong tay người Ba-by-lôn. Nhưng mọi việc được rao ra từ những tiên tri của Chúa vẫn sẽ ứng nghiệm, hơn thế nữa, một bản cáo trạng dành riêng cho vua được ban ra: “…này là lời Đức Giê-hô-va phán về Giê-hô-gia-kim, vua Giu-đa: Chẳng có ai thuộc về nó sẽ ngồi trên ngai Đa-vít; thây nó sẽ bị dan nắng ban ngày, và dan sương muối ban đêm. Ta sẽ phạt nó, phạt con cháu và bầy tôi nó, vì gian ác chúng nó. Ta sẽ giáng trên chúng nó, trên dân cư Giê-ru-sa-lem và người Giu-đa, mọi tai nạn Ta đã rao cho chúng nó mà chúng nó không nghe” (câu 30-31).


Sau đó, một quyển sách khác theo mệnh lệnh Chúa lại được viết ra, “Ba-rúc cứ miệng Giê-rê-mi mà chép lại mọi lời trong cuốn mà Giê-hô-gia-kim, vua Giu-đa, đã đốt đi trong lửa. Có nhiều lời giống nhau đã thêm vào đó” (câu 32b). Quyển sách bằng da có thể bị Vua Giê-hô-gia-kim thiêu hủy nhưng Lời của Đức Chúa Trời không hề bị thiêu hủy. Vua tìm mọi cách để xóa sạch Lời Chúa phán nhưng cuối cùng chính Lời Chúa phán đã xóa sạch vua và ngôi nước của vua.


Lịch sử Hội Thánh cũng cho thấy luôn có nhiều thế lực muốn hủy diệt Lời Đức Chúa Trời bằng hành động đốt Kinh Thánh giống như Vua Giê-hô-gia-kim, hoặc bức hại, cấm đoán việc phổ biến Lời Chúa. Nhưng thật lạ lùng, càng bị bức hại, Hội Thánh Chúa càng phát triển. Càng bị cấm đoán, thiêu hủy thì Kinh Thánh càng được dịch ra nhiều thứ tiếng và càng được in ra nhiều hơn. Người ta có thể hủy diệt lời của con người nhưng không bao giờ có thể hủy diệt Lời Đức Chúa Trời. Đúng như lời Tiên tri Ê-sai đã nói trong Ê-sai 40:8: “Cỏ khô, hoa rụng; nhưng Lời của Đức Chúa Trời chúng ta còn mãi đời đời!” Tạ ơn Chúa vì mỗi chúng ta đều có Kinh Thánh là Lời Chúa trong tay, hãy đọc, học, và suy ngẫm Lời Chúa để cuộc đời được phước.


Bạn đã đọc trọn bộ Kinh Thánh được bao nhiêu lần?


Tạ ơn Chúa đã ban cho con Lời Ngài để hướng dẫn con từng bước đường trên trần gian này. Xin cho con đọc, học Lời Chúa, và cẩn thận soi đời sống con, hầu nhận ra điều sai phạm và kịp thời ăn năn.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

40 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page