top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

07-24 Trật tự cần tuân giữ


 

Câu gốc: “Nhưng mọi sự đều nên làm cho phải phép và theo thứ tự” (câu 40 BTT). “Nhưng hãy thực hiện mọi sự một cách thích hợp và trật tự” (câu 40 BTTHĐ).


Câu hỏi suy ngẫm: Những điều Sứ đồ Phao-lô dạy được phép và không được phép làm khi nhóm họp thờ phượng Chúa là gì? Tín hữu Hội Thánh Cô-rinh-tô đáp ứng ra sao? Tại sao? Lời dạy về trật tự cần tuân giữ khi sử dụng những ân tứ thuộc linh trong Hội Thánh ngày trước cũng như ngày nay là gì?


Lời dạy của Sứ đồ Phao-lô trong phân đoạn Kinh Thánh I Cô-rinh-tô 14:26-35 bao gồm những điều được phép và không được phép làm trong khi nhóm lại. Những việc được phép làm là ca ngợi Chúa qua lời ca tiếng hát, lời chứng, bài giảng dạy, lời tỏ sự kín nhiệm, nói tiếng lạ, thông giải tiếng lạ, v.v…với những điều kiện kèm theo: Thứ nhất, phải thực hiện có thứ tự để bảo đảm trật tự trong thì giờ thờ phượng Chúa (câu 27). Thứ hai, phải đem đến ích lợi cho những người tham dự (câu 17, 26). Về điều không được phép là người phụ nữ không thuận phục thẩm quyền của chồng khi lên tiếng giữa cộng đồng trong giờ thờ phượng (câu 34).


Với những lời chỉ dạy rất rõ ràng như vậy, nhưng dường như nhiều tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô vẫn từ chối lắng nghe với lòng kiêu ngạo muốn làm theo những ý riêng của họ như thể cộng đồng của họ là duy nhất trên thế giới. Câu hỏi của Sứ đồ Phao-lô trong câu 36 nhắc họ cần áp dụng những quy tắc chung cho Hội Thánh của Đức Chúa Trời tại khắp mọi nơi (câu 33b), và hơn nữa nếu những tín hữu tại Cô-rinh-tô xưng mình là tiên tri hoặc được Chúa Thánh Linh soi sáng thì họ phải nhận biết đây không phải lời dạy theo ý riêng của ông mà là mệnh lệnh của Đức Chúa Trời (câu 37). Nếu không cảnh giác thì có thể họ đang làm theo ý riêng của mình. Và đối với những người kiêu ngạo như vậy, Sứ đồ Phao-lô nói: “Nếu ai xem thường điều ấy thì đừng quan tâm đến họ” (câu 38 BTTHĐ).


Trong câu 39-40, một lần nữa Sứ đồ Phao-lô lại khích lệ các tín hữu hãy ước ao ơn nói tiên tri để gây dựng nhau trong Hội Thánh. Nhưng ông không dừng ở đó, ông nhắc nhở mọi người rằng, “Ấy vậy, hỡi anh em, hãy trông mong ơn nói tiên tri, và đừng ngăn trở chi về điều nói tiếng lạ” (câu 39). Đối với ông, mọi ân tứ thuộc linh Chúa ban cho mỗi người đều được sử dụng để gây dựng nhau trong Hội Thánh, “nhưng mọi sự đều nên làm cho phải phép và theo thứ tự” (câu 40), có nghĩa là cần phải thực hiện cách trang nghiêm, thích hợp và có trật tự. Hãy luôn nhớ rằng “Đức Chúa Trời không phải là Đức Chúa Trời của sự hỗn loạn nhưng của sự bình an” (câu 33a BTTHĐ). Đó là trật tự cần tuân giữ trong “cả Hội Thánh của các thánh đồ” ngày xưa cũng như ngày nay.


Bạn làm gì để góp phần giữ gìn trật tự trong Hội Thánh?


Tạ ơn Đức Chúa Trời vì trật tự Ngài ban cho Hội Thánh qua những mệnh lệnh mà con dân của Chúa phải thi hành, xin cho con có lòng vâng phục mệnh lệnh Chúa, thuận phục nhau để góp phần gìn giữ trật tự trong Hội Thánh của Ngài.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

77 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page