top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

07-29 Điều người chăn tìm kiếm


 

Câu gốc: “Này là lần thứ ba tôi sẵn sàng đi đến cùng anh em, và tôi sẽ chẳng làm lụy cho anh em đâu, vì không phải tôi tìm của cải anh em, bèn là tìm chính anh em vậy” (câu 14a).


Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô nêu những bằng cớ nào về chức vụ sứ đồ của ông? Ông tìm kiếm điều gì nơi các tín hữu ở Hội Thánh Cô-rinh-tô? Bạn ước ao tìm kiếm điều gì nơi bầy chiên Chúa giao cho mình?


Sứ đồ Phao-lô mạnh mẽ trình bày cho các tín hữu Cô-rinh-tô những bằng cớ về chức vụ sứ đồ của ông là điều họ đã được nhìn thấy, đó là “…sự nhịn nhục mọi đàng, bởi các dấu lạ, các sự khác thường, và các phép lạ” (câu 12). Hội Thánh Cô-rinh-tô được ông thành lập và đã có nhiều phép lạ xảy ra tại đây, vì vậy ông nói ông “…chẳng kém các sứ đồ rất lớn kia chút nào” (câu 11). Tuy nhiên, điều khác biệt với các “siêu sứ đồ” kia, đó là những giáo sư giả thường lừa dối các tín hữu tại Cô-rinh-tô, còn ông “…không làm lụy cho anh em” (câu 13).


Dù đây là lần thứ ba ông sẵn sàng kiên trì đi đến cùng các tín hữu tại Cô-rinh-tô để khuyên dạy, gây dựng đời sống thuộc linh cho họ, ông cũng khẳng định thêm một lần nữa “…sẽ chẳng làm lụy cho anh em đâu” (câu 14). Và đây cũng chính là điều “không công bình” Sứ đồ Phao-lô đã nói trong câu 13. Bởi vì, theo lẽ công bình Đức Chúa Giê-xu truyền dạy thì người làm công đáng nhận được thức ăn (Lu-ca 10:7), và “…ai rao giảng Tin Lành thì được nuôi mình bởi Tin Lành” (I Cô-rinh-tô 9:14), cho nên việc Sứ đồ Phao-lô nếu có nhận hỗ trợ về tài chánh từ Hội Thánh Cô-rinh-tô cũng là điều hoàn toàn chính đáng. Nhưng Sứ đồ Phao-lô đã khước từ quyền lợi này vì trước nhất ông không muốn làm lụy họ, và điều quan trọng hơn là ông không muốn tìm kiếm của cải của anh em mà là tìm kiếm chính anh em, những tín hữu Hội Thánh Cô-rinh-tô, để được nhìn thấy đời sống tâm linh của họ tăng trưởng. Ông đã phục vụ con dân Chúa tại Cô-rinh-tô trong tinh thần một người cha thuộc linh hy sinh để tích chứa của cải thuộc linh cho con mình. Đặc biệt tâm tình này không phải chỉ có nơi Sứ đồ Phao-lô mà còn thấy nơi ông Tít nữa (câu 18).


Mỗi chúng ta đều là đầy tớ đang chăn bầy của Đức Chúa Trời giao phó. Dù là bầy chiên lớn như Hội Thánh hoặc bầy chiên nhỏ như các ban ngành, lớp Trường Chúa Nhật, hoặc bầy chiên của gia đình mình… thì điều chúng ta tìm kiếm không phải là uy tín cá nhân, đặc quyền đặc lợi cho mình nhưng điều quan trọng nhất của một đầy tớ Chúa phải là “tìm kiếm chính anh em,” sẵn lòng hy sinh “vì linh hồn anh em.” Khi chúng ta là một đầy tớ ngay lành và trung tín của Chúa thì phần thưởng Chúa ban cho chúng ta sẽ vô cùng to lớn (Ma-thi-ơ 25:21).


Bạn có quyết tâm là một đầy tớ ngay lành trung tín cho Chúa không?


Lạy Chúa, xin giúp con luôn là đầy tớ trung tín phục vụ Chúa với tâm tình không tìm kiếm lợi ích, danh vọng cho con nhưng hy sinh tìm kiếm ích lợi cho bầy chiên Chúa giao.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

22 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page