top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

07-29 Bí quyết chu toàn trách nhiệm


 

Câu gốc: “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi” (Phi-líp 4:13).


Câu hỏi suy ngẫm: Chúa kêu gọi người giúp việc làm đền tạm như thế nào? Công việc của họ ra sao? Bí quyết để họ chu toàn công việc Chúa giao là gì? Bài học này khích lệ bạn đáp ứng với sự kêu gọi của Chúa như thế nào?


Trước tiên, Chúa gọi đích danh ông Bết-sa-lê-ên sẽ là người làm các đồ dùng trong đền tạm: “Bết-sa-lê-ên, con trai của U-ri, cháu của Hu-rơ, trong chi phái Giu-đa.” Thứ hai, Ngài ban cho ông Bết-sa-lê-ên đầy dẫy Thần của Đức Chúa Trời, sự khôn ngoan, khéo tay, thông minh, và trí hiểu trong lãnh vực thủ công mỹ nghệ. Thứ ba, Ngài phân định công việc rõ ràng cho ông Bết-sa-lê-ên để làm công việc thiết kế và chế tạo các vật bằng vàng, bạc, và đồng, khắc đá, khảm ngọc, và chạm gỗ. Cuối cùng, Chúa ban cho ông Bết-sa-lê-ên một phụ tá là ông Ô-hô-li-áp, thuộc bộ tộc Đan. Chúa cũng ban cho ông Ô-hô-li-áp và mọi người thợ sự khôn ngoan và khéo tay để có thể hoàn thành công việc được ủy thác.


Những người thợ khéo tay này sẽ cùng nhau làm lều hội mạc, Hòm Bảng Chứng, nắp thi ân ở trên hòm, cùng các vật dụng khác bên trong hội mạc, kể cả áo thánh cho Thầy Tế lễ cả A-rôn và các bộ áo lễ cho các con trai người, dầu xức và hương thơm của Nơi Thánh (câu 7-11a). Qua bảng liệt kê công việc của họ, chúng ta thấy khối lượng công việc họ phải làm rất lớn và khó, nhưng Chúa cũng ban bí quyết để họ chu toàn trách nhiệm Chúa giao, đó là phải làm y theo mọi điều Chúa đã phán dạy (câu 11b).


Khi Chúa kêu gọi chúng ta vào một mục vụ nào đó cho Chúa, Ngài sẽ kêu gọi trực tiếp, bằng cách này hay cách khác Chúa sẽ bày tỏ cho chúng ta biết về sự kêu gọi của Ngài. Chúa cũng sẽ ban Đức Thánh Linh để soi sáng, ban năng lực, sự khôn ngoan, trí hiểu, sự khéo léo, và cả những người bạn đồng hành để chúng ta cùng hoàn thành những công việc cụ thể Chúa giao. Chúa đặt chúng ta trong gia đình của mình và trong Hội Thánh Chúa, Ngài cũng ban cho chúng ta những khả năng, ân tứ khác nhau để cùng có cơ hội rèn tập và phục vụ. Khi đến thời điểm, Chúa sẽ kêu gọi và lựa chọn chúng ta để phục vụ trong một công tác nào đó—có thể bình thường hay đặc biệt—chúng ta cũng phải hết lòng vâng phục, không đòi hỏi theo ý thích của mình. Có thể công việc nặng nhọc với chúng ta nhưng hãy an lòng vì Chúa luôn ban cho chúng ta năng lực, sự khôn sáng, và những người giúp đỡ hiệu quả. Trách nhiệm của chúng ta là cứ trung tín làm đúng theo mọi điều Chúa đã chỉ dạy, chắc chắn chúng ta sẽ chu toàn mọi công tác Chúa giao.


Bạn có tỉnh thức, nhạy bén để nhận ra sự kêu gọi của Chúa chưa?


Cảm tạ Chúa cho con cơ hội biết Chúa và về những ân tứ, cơ hội được rèn luyện, những người bạn đồng công và những mục vụ Chúa ban! Xin giúp con luôn yêu Chúa, trung tín, và chăm chỉ làm phần việc của mình theo sự chỉ dạy của Ngài.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

23 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page