top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

07-29 Bước vào giao ước với Đức Giê-hô-va


 

Câu gốc: “Môi-se bèn lấy huyết rưới trên mình dân sự mà nói rằng: Đây là huyết giao ước của Đức Giê-hô-va đã lập cùng các ngươi y theo mọi lời này” (câu 8).


Câu hỏi suy ngẫm: Người Ít-ra-ên phải xác nhận điều gì trước khi bước vào giao ước với Đức Giê-hô-va? Việc dâng lễ thiêu, lễ thù ân; rưới máu có ý nghĩa gì với dân Chúa thời ấy và với Cơ Đốc nhân ngày nay?


Ông Môi-se thuật lại mọi lời phán và luật lệ của Đức Giê-hô-va cho dân Chúa, họ đồng thanh đáp sẽ làm theo mọi điều Chúa phán dạy (câu 3). Ông Môi-se đã cẩn thận chép mọi Lời của Đức Giê-hô-va, bao gồm Mười Điều Răn căn bản và các luật lệ Chúa vừa phán dạy (Xuất Ê-díp-tô Ký 20—23) để đọc cho dân chúng nghe (câu 4, 7). Lời Chúa phải được cẩn thận ghi chép để tránh rao truyền không đầy đủ hoặc thiếu chính xác. Nhờ vậy, ngày nay chúng ta có Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời làm kim chỉ nam cho đời sống mình.


Kế đến ông Môi-se dậy sớm, xây một bàn thờ nơi chân núi, dựng mười hai cây trụ chỉ về mười hai chi phái Ít-ra-ên (câu 4). Khác với các Dân Ngoại thờ hình tượng, bàn thờ của Chúa chỉ có biểu tượng của mười hai chi phái Ít-ra-ên mà không có biểu tượng nào khác cho Đấng họ tôn thờ. Vì Đức Chúa Trời là Chân Thần, không có biểu tượng nào có thể làm hình ảnh đại diện cho Ngài. Ông Môi-se sai những chàng trai trẻ đi dâng của lễ thiêu và của lễ thù ân cho Chúa bằng con bò tơ. Trước tòa đoán xét chí thánh của Đức Chúa Trời thì mọi tội nhân đều xứng đáng với án tử hình. Nhưng Đức Chúa Trời cũng là tình yêu, Ngài có giải pháp cho con người. Trong thời Cựu Ước, Chúa chấp nhận cái chết của con sinh thay thế cho người phạm tội. Máu, biểu tượng sự chết của con sinh cũng là biểu tượng sự sống của người được tha thứ. Máu của con sinh là hình bóng sự chết của Chúa Giê-xu, Chiên Con của Đức Chúa Trời đổ máu ra để chuộc tội cho cả nhân loại (Hê-bơ-rơ 9:9—10:24).


Trước khi công bố giao ước và rưới máu con sinh trên mình dân Chúa, ông Môi-se đọc cho họ nghe Sách Giao Ước của Đức Giê-hô-va, và một lần nữa, họ xác nhận rằng sẽ vâng theo mọi Lời Chúa phán truyền (câu 7). Ông Môi-se lấy phân nửa máu rưới trên bàn thờ, mang ý nghĩa Chúa chấp nhận sinh tế và tha thứ tội lỗi cho cả dân chúng. Phân nửa máu đựng trong các chậu để rưới trên dân chúng, mang ý nghĩa họ đã được tha thứ nhờ máu con sinh, và họ có thể đến gần Chúa. Đặc biệt là khi dân Chúa vâng theo luật pháp của Chúa cách trọn vẹn, họ được buộc chặt vào trong giao ước của Ngài. Ngày nay sống trong giao ước mới của Chúa, sự hết lòng yêu mến và kính sợ Chúa của chúng ta phải được minh chứng qua hành động vâng lời, làm theo Lời Chúa dạy (Giăng 14:21).


Bạn thể hiện sự vâng lời Chúa trọn vẹn thế nào khi sống trong giao ước mới?


Lạy Chúa Giê-xu, nhờ sự chết thay của Chúa trên thập giá, giờ đây con được thứ tha, được đặc ân tương giao mật thiết với Ngài. Xin cho con luôn ở trong giao ước của Chúa và giữ trọn vẹn mọi lời răn dạy của Ngài.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

47 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page