top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

07-31 Tránh xa đường người ác


 

Câu gốc: “Vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình, song đường kẻ ác rồi bị diệt vong” (Thi-thiên 1:6).


Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn dạy con tránh xa đường của người ác như thế nào? Cơ Đốc nhân phải sống thế nào khi học biết Đức Giê-hô-va vốn là thánh? Động cơ nào giúp bạn có thể nhẫn nhục, chịu thua thiệt hay thậm chí chịu hoạn nạn khi sống thánh khiết?


Vua Sa-lô-môn nói về đường lối người ác nhằm giúp con tránh xa, và sống khôn ngoan đẹp ý Chúa, ích lợi cho người.


Thứ nhất, con hãy tránh xa người ác khi họ điên cuồng. Không phải ai cũng biết đạo lý, chấp nhận đường ngay lẽ phải. Người ác trong lòng đã không ngay thẳng, khi điên cuồng lại càng nguy hiểm hơn. Vua so sánh sự điên cuồng của người dại nguy hiểm và thiếu kiểm soát hơn cả tính hung dữ của con gấu cái khi mất con. Người đời còn nói “tránh voi chẳng xấu mặt nào,” cho nên tốt nhất, con cũng hãy tránh xa người ác khi họ điên cuồng.


Thứ hai, con phải sống biết ơn người. Người ác bất chấp tình nghĩa, vì tham lợi mà lấy ác trả thiện. Về một phương diện, họ đã chọn lợi lộc trước mắt mà không nghĩ đến hậu quả sau này. Họ lấy ác trả thiện, làm sao tránh khỏi sự khinh chê của người và hình phạt của Chúa.


Thứ ba, con phải khôn ngoan biết kiểm soát khi tranh cãi. Cũng giống nước vỡ bờ không thể kiểm soát được, hậu quả cuộc tranh cãi có thể vượt khỏi tầm kiểm soát. Con phải dừng tranh cãi trước khi bùng nổ dẫn đến đánh nhau.

Sau cùng, lòng con phải công chính, miệng con phải nói lời ngay thẳng. Các thẩm phán dựa trên lời nhân chứng để định tội một người. Khi con xưng người ác là công bình, hay lên án người công bình là con làm điều ác vì điều đó dẫn đến phán xét sai lầm. Đức Giê-hô-va gớm ghiếc những điều ác như vậy.


Lời Chúa từ sáng thế đến nay luôn dạy cho con người điều ngay lẽ phải để làm theo và điều gian ác để tránh xa. Chúa phán: “Hãy nên thánh, vì Ta, Giê-hô-va Đức Chúa Trời các người, vốn là thánh” (Lê-vi Ký 19:2). Cầu xin Chúa ban ơn để mỗi chúng ta sống nên thánh từ suy nghĩ đến hành động. Trong đời sống thường nhật, chúng ta cần phải tránh xa những sự tranh chấp, cãi lẫy với người ác, vì sự tranh chấp hơn thua của chúng ta như vậy làm mất đi vẻ đẹp của Chúa. Ngay cả khi phải chịu thiệt thòi hoặc gặp nguy hiểm vì lòng chính trực, lời nói ngay thẳng, chúng ta cũng nên sẵn lòng. Lời Chúa phán:“Vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình, song đường kẻ ác rồi bị diệt vong” (Thi-thiên 1:6). Chúa luôn biết việc làm của chúng ta và Ngài sẽ ban phước cho chúng ta.


Cầu xin Chúa Thánh Linh giúp chúng ta có sự khôn ngoan để biết cách cư xử đúng đắn, chừng mực, giúp chúng ta tránh được những tổn thương và nhận được phước hạnh từ Chúa.


Có điều nào bạn cần thay đổi để sống đẹp lòng Chúa và tránh tổn hại từ người ác không?


Tạ ơn Chúa đã ban cho con Lời Ngài. Xin Đức Thánh Linh giúp con sống công chính, cư xử khôn ngoan theo sự dạy dỗ của Chúa. Xin cho con tận trung với Chúa và làm sáng Danh Ngài qua những lời nói, việc làm của con.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

15 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page