top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

08-05 Đức tin kiên trì


 Câu gốc: “Ngài bèn phán rằng: Hỡi đàn bà kia, ngươi có đức tin lớn; việc phải xảy ra theo ý ngươi muốn! Cũng một giờ đó con gái người liền được lành” (câu 28).


Câu hỏi suy ngẫm: Ba lần Chúa Giê-xu thử đức tin người đàn bà ngoại bang là gì? Bà đã kiên trì ra sao? Chúa khen bà điều gì? Bạn học được gì về gương đức tin kiên trì của bà?


Sách Ma-thi-ơ chương 15 ký thuật về Chúa Giê-xu sau những ngày hành đạo tại vùng Ga-li-lê, Ngài dẫn môn đệ đi lên hướng tây bắc thuộc vùng Ty-rơ và Si-đôn của Dân Ngoại (thuộc xứ Lebanon hiện nay). Mặc dù Chúa đi cách âm thầm, không muốn ai biết (Mác 7:24), nhưng một người đàn bà tại địa phương đã phát hiện, và bà tìm đến xin Chúa Giê-xu dủ lòng thương xót trị cho đứa con gái bị quỷ ám của bà đang nằm tại nhà khốn khổ lắm.


Chúa Giê-xu đã thử thách đức tin của bà ba lần. Lần thứ nhất, khi bà xưng nhận đức tin bằng cách gọi Ngài là “con cháu Vua Đa-vít,” đồng nghĩa với Đấng Mết-si-a mà các tiên tri đã dự ngôn từ xưa (Ê-sai 9:5-6), thế nhưng Chúa Giê-xu hoàn toàn im lặng chẳng đáp một lời. Bà vẫn cứ theo sau Ngài và tiếp tục van xin đến nỗi các môn đệ thấy phiền, xin Chúa đuổi bà đi. Lần thứ hai, Ngài bảo rằng chức vụ của Ngài chỉ tập trung vào người Do Thái. Chúng ta biết Chúa nói câu này để thử bà, vì về sau, Ngài ban đại mệnh lệnh đi khắp thế gian giảng Phúc Âm cho mọi người (Ma-thi-ơ 28:19). Nhưng bà mẹ này càng đến gần hơn, lạy Ngài và tiếp tục kiên trì khẩn cầu Chúa giúp đỡ bà. Trong tình yêu thương con, bà xem hoạn nạn của con cũng là hoạn nạn của chính bà. Lần thứ ba, Chúa Giê-xu nói với bà rằng bánh trên bàn là dành ưu tiên cho con cái chứ không phải cho chó nuôi trong nhà, hàm ý Ngài ưu tiên dành ơn phước cho người Do Thái chứ không phải Dân Ngoại. Nhưng bà mẹ này hạ mình cầu xin những ơn phước dư thừa của Chúa giống như chó trong nhà ăn bánh vụn rớt từ trên bàn xuống. Bà có đức tin mạnh mẽ, tin rằng dù một miếng bánh vụn của Chúa ban cho cũng là Bánh Sự Sống, dù ơn phước dư thừa của Chúa nhưng cũng có quyền năng để trị lành cho con gái khốn khổ của bà. Bấy giờ, Chúa Giê-xu khen bà mẹ Ca-na-an này có đức tin lớn, và Ngài cho bà biết lời cầu xin của bà đã được nhậm. Ngay lúc đó, tại nhà bà, quỷ đã ra khỏi con gái bà!


Chúng ta học được nơi người đàn bà Ca-na-an này hai điều, đức tin lớn nơi Chúa Giê-xu và tình yêu con cái sâu đậm. Đó chính là hai yếu tố khiến bà mẹ này kiên trì trong sự cầu xin cho đến khi được Chúa nhậm lời. Khi chúng ta cầu nguyện và cầu thay cho những nan đề, cần nhớ rằng ngoài đức tin nơi Chúa, chúng ta cũng cần kiên trì cầu nguyện vì Chúa sẽ ban cho theo thời điểm của Ngài.


Bạn có kiên trì cầu nguyện với đức tin cho đến khi Chúa nhậm lời không?


Lạy Đấng toàn năng và đầy tình yêu thương, xin giúp con bền lòng tin cậy nơi Ngài để kiên trì trong sự cầu thay cho những người con quan tâm cho đến khi được Ngài nhậm lời.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


45 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page