top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

08-10 Chiếu sáng như đuốc


 

Câu gốc: “Hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch, được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tì, không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó, giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian” (Phi-líp 2:15).


Câu hỏi suy ngẫm: Vua Nê-bu-cát-nết-sa tuyển chọn những người trai trẻ Giu-đa với mục đích gì? Ông Đa-ni-ên và ba bạn đáp ứng với việc ấy như thế nào? Kết quả của thái độ ấy là gì? Cơ Đốc nhân phải sống thế nào trong thế giới này?


Trong các câu 4, 5, và 19, ông Đa-ni-ên nói rõ Vua Nê-bu-cát-nết-sa muốn đào tạo những người trai trẻ Giu-đa với mục đích để họ “đứng chầu” hay “phục vụ” trong cung vua. Để thực hiện mục tiêu ấy, vị vua này đưa ra một kế hoạch nhằm thay đổi triệt để ngôn ngữ, kiến thức, tên gọi và cả cách ăn uống của họ. Trong hoàn cảnh đó, ông Đa-ni-ên và ba bạn đã đáp ứng như thế nào?


Ta không thấy bất cứ một phản ứng chống đối nào từ phía bốn thanh niên này trước kế hoạch của vị vua ngoại giáo ấy, ngoại trừ việc ông xin không sử dụng đồ ăn thức uống của vua (câu 8). Việc mặt mày ông Đa-ni-ên và ba bạn “xinh tươi đầy đặn” (câu 15) và sự khôn ngoan hiểu biết “không ai bằng họ,” “giỏi hơn gấp mười những đồng bóng và thuật sĩ trong cả nước” sau ba năm đào tạo (câu 19-20) cho thấy họ đã đón nhận cơ hội này một cách nghiêm túc. Việc Chúa “khiến Đa-ni-ên được ơn và thương xót” (câu 9) và “ban cho bốn người trai trẻ đó được thông biết tỏ sáng trong mọi thứ học thức và sự khôn ngoan” (câu 17) chứng tỏ Đức Chúa Trời chấp nhận việc đào tạo và việc họ chuẩn bị để cống hiến trong triều đình vị vua ngoại giáo này. Vì thế, Đa-ni-ên 1 kết thúc bằng câu “Đa-ni-ên cứ ở đó cho đến năm đầu đời Vua Si-ru” (câu 21).


Ông Đa-ni-ên không ăn đồ ngon của vua, nhưng ông vẫn đứng chầu bên cạnh vua. Ông Đa-ni-ên không chịu ô uế bởi nỗ lực đồng hóa của vua, nhưng vẫn rèn luyện mình trở thành xuất sắc để cống hiến. Thay vì bất mãn, lên án, chán nản trước những người bắt dân mình đi làm phu tù, ông Đa-ni-ên sống với tinh thần của lời tiên tri Giê-rê-mi 29:5-14, vâng phục, cầu bình an và làm cho thành phố nơi họ sống được thịnh vượng. Cũng trong tinh thần ấy, thư Phi-líp 2:15-16 kêu gọi con cái Chúa thay vì lằm bằm, than vãn, thì hãy trở nên “không vít, không tì, không chỗ trách được” và “giữa dòng dõi gian ác, ngang nghịch ấy giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian.” Với Cơ Đốc nhân, thế giới chúng ta sống không phải là nhà. Dẫu vậy, Chúa cũng kêu gọi chúng ta trở nên những ngọn đuốc sáng soi dẫn mọi người đến với Ngài. Thế gian không thấy Chúa qua thái độ than thở, bất mãn, chán nản của chúng ta. Thế gian sẽ thấy Ngài qua nếp sống tích cực nơi trường học, nơi sở làm, nơi xóm giềng qua thái độ làm việc hết sức mình “như làm cho Chúa, chứ không phải làm cho người ta” (Cô-lô-se 3:23).


Bạn đang làm việc và học tập với thái độ nào?


Lạy Chúa, thật không dễ sống tích cực giữa thế giới vô tín. Xin Chúa ban cho con thêm quyết tâm và linh lực để con có thể sống chiếu sáng như đuốc trong thế gian.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

41 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page