top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

08-11 Quyết định sống ngay thẳng


 Câu gốc: “Lạy Ðức Giê-hô-va, ai sẽ ngụ trong đền tạm Ngài? Ai sẽ ở trên núi thánh Ngài?” (câu 1).


Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít đưa ra những phẩm hạnh tiêu biểu nào cho người được Chúa vui lòng? Những phẩm hạnh nào bạn cần xin Chúa giúp hoàn thiện hơn?


Thi-thiên 15 nêu lên những phẩm hạnh tiêu biểu của Cơ Đốc nhân, tức là lối sống mà chúng ta nên theo đuổi. Câu hỏi mở đầu của Thi-thiên này cũng có thể được hỏi dưới những hình thức khác: Làm sao để sống hài lòng Chúa? Chúa đòi hỏi điều gì nơi Cơ Đốc nhân? Phải chăng đây cũng là ưu tư của bạn và tôi? Những câu còn lại trả lời cho câu hỏi này. Vua Đa-vít đã đưa ra bốn phẩm hạnh tiêu biểu mà Đức Chúa Trời đòi hỏi nơi người theo Ngài.


Trước hết, nhân cách ngay thẳng (câu 2). Một người theo Chúa phải là người ngay thẳng, làm theo Lời Chúa, không giả hình, hai lòng. Thứ hai, lời nói ngay thẳng (câu 3). Người kính sợ Chúa phải có lời nói ngay thẳng, lời nói nhân hậu, đem lại sự gây dựng, không xảo trá, không nói những lời gây tổn thương hay xúc phạm người khác. Thứ ba, giá trị sống ngay thẳng (câu 4). Cơ Đốc nhân phải sống theo tiêu chuẩn giá trị của Nước Trời, và phải luôn ý thức mình là muối của đất và ánh sáng của thế gian (Ma-thi-ơ 5:13-14). Một trong những nguy cơ lớn nhất đối với một Cơ Đốc nhân chính là sống thỏa hiệp với thế gian, tìm kiếm những giá trị mà thế gian vẫn đeo đuổi. Thứ tư, tiền bạc ngay thẳng (câu 5). Có thể nói tiền bạc là một trong những cám dỗ hữu hiệu nhất của Sa-tan. Sứ đồ Phao-lô nói “sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác” (I Ti-mô-thê 6:10). Người theo Chúa phải giữ sự liêm chính về tiền bạc, không tham lam, và biết thỏa lòng với những gì Chúa ban cho.


Chúng ta cần lưu ý, bốn phẩm hạnh sống ngay thẳng trong Thi-thiên này không phải là tất cả, đó chỉ là một số trong những phẩm hạnh mà Kinh Thánh bày tỏ. Và một điều quan trọng nữa, đây là những đòi hỏi của một đời sống tin kính chứ không phải là điều kiện để được xưng công bình. Không một người nào trở nên công bình trước mặt Đức Chúa Trời nhờ theo đuổi một đời sống đạo đức, vì trước mặt Đức Chúa Trời “mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhớp” (Ê-sai 64:6). Một người chỉ có thể được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời khi đặt đức tin nơi Chúa Giê-xu. Và sau khi được xưng công bình là tiến trình thánh hóa để Đức Thánh Linh biến hóa và đổi mới người tin Chúa. Như vậy, một Cơ Đốc nhân không được xưng công bình bởi những phẩm hạnh đạo đức, nhưng những phẩm hạnh đạo đức như Thi-thiên 15 liệt kê, phải được hình thành và thực hành trong đời sống người đã được xưng công bình, nếu không thì, theo lời Mục sư Donald Grey, chúng ta có quyền nghi ngờ sự xưng công bình chưa từng xảy ra trong người đó.


Bạn nhận biết mình có các phẩm hạnh nêu ra trong Thi-thiên này chưa?


Lạy Chúa, xin cho con sống cuộc đời tin kính, ngay thẳng trước mặt Ngài. Xin cho đời sống con bày tỏ những phẩm chất của bông trái Thánh Linh và những phẩm hạnh đẹp lòng Ngài.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


123 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page