top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

08-18 Cộng đồng giao ước thánh khiết


 

Câu gốc: “Hãy truyền cho cả hội chúng Ít-ra-ên rằng: Hãy nên thánh, vì Ta, Giê-hô-va Đức Chúa Trời các người, vốn là thánh” (Lê-vi Ký 19:2).


Câu hỏi suy ngẫm: Những người nào và dân tộc nào bị cấm không cho phép vào hội của Đức Giê-hô-va? Tại sao Đức Chúa Trời lại cấm như vậy? Những luật cấm này cho thấy Chúa muốn thiết lập một cộng đồng giao ước như thế nào?


Mở đầu chương 23 là một loạt những luật lệ giới hạn những đối tượng, những dân tộc không được phép vào “hội của Đức Giê-hô-va,” với mục đích quản lý chặt chẽ thành phần của cộng đồng giao ước trong việc thờ phượng. Cụm từ “hội của Đức Giê-hô-va” chỉ về hội chúng thờ phượng Chúa chứ không phải cả dân tộc. Nói cụ thể hơn, những người và những dân tộc bị cấm đó vẫn được phép sống trong đất nước Ít-ra-ên nhưng không được quyền tham gia vào những sinh hoạt tôn giáo cùng với cộng đồng dân Chúa. Điều này cho thấy được dự phần vào “hội của Đức Giê-hô-va” là một đặc quyền, và không phải ai cũng được đặc quyền ấy.


Có hai thành phần bị cấm không được vào hội của Đức Chúa Trời: Thứ nhất là những người nam đã bị cắt bộ phận sinh dục (câu 1), vì đây là tập tục “hoạn” theo nghi lễ tôn giáo đồi bại của người Ca-na-an. Thứ hai là con ngoại hôn, tức những đứa con sinh ra từ những người hành nghề mãi dâm trong đền miếu tà thần, và những đứa trẻ này đã được dâng lên cho một tà thần trước đó. Hai thành phần này là bằng chứng về các tập tục bại hoại về cả đạo đức lẫn thể xác trong các tôn giáo thờ tà thần. Ngoài ra, Chúa cũng cấm hai dân tộc Am-môn và Mô-áp vì họ đã không bày tỏ lòng thương xót với người Ít-ra-ên khi dân Chúa cần giúp đỡ trên đường vào Đất Hứa. Ngược lại, người Ê-đôm và Ai Cập đến đời thứ ba sẽ được phép vào hội Đức Giê-hô-va. Tất cả giới hạn kể trên nhằm mục đích như một lời chứng của người Ít-ra-ên về sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, đồng thời để bảo vệ cộng đồng giao ước Ít-ra-ên khỏi những ảnh hưởng của các tập tục tà giáo ngoại bang.


Ngày nay chúng ta không còn sống dưới thời kỳ luật phán, nhưng sống trong thời kỳ ân sủng, bởi sự chết thay của Chúa Giê-xu cho tội lỗi của toàn nhân loại, mọi thành phần, mọi dân tộc đều được mời gọi bước vào trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Đó là ân sủng Chúa ban cho những người không xứng đáng, nhận biết tội lỗi, ăn năn, và tiếp nhận Ngài. Vì vậy khi chúng ta được dự phần vào cộng đồng giao ước của Chúa thì phải sống đẹp ý Ngài. Bởi tình yêu thương, Chúa Giê-xu và Sứ đồ Phao-lô đã dạy về hình thức kỷ luật những người sống sai trật để họ biết ăn năn quay trở lại với Chúa (Ma-thi-ơ 18:15-17; Tít 3:8-11). Mỗi chúng ta cần sống trách nhiệm với đặc quyền Chúa ban cho mình, vì chúng ta là những công dân trong cộng đồng giao ước thánh khiết sống giữa thế gian này để làm muối của đất, ánh sáng của thế gian.


Bạn có trân quý đặc quyền được làm một công dân của cộng đồng giao ước thánh khiết Chúa ban cho không?


Lạy Chúa, là Đấng đã kêu gọi và ban cho con đặc ân làm con yêu dấu của Ngài. Xin dạy con sống có trách nhiệm với đặc quyền là một công dân thiên quốc Chúa đặt để con trong cuộc sống này.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

28 views0 comments

Recent Posts

See All

Komentarze


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page