top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

08-19 Chớ nghe


 

Câu gốc: “Vậy, chớ nghe những lời của bọn tiên tri nói rằng: Các ngươi sẽ chẳng phục sự vua Ba-by-lôn!… Đức Giê-hô-va phán: Ta chẳng hề sai chúng nó…” (câu 14a-15).


Câu hỏi suy ngẫm: Lời tiên tri của những tiên tri, thầy bói, người bàn mộng, thầy thiên văn, thầy phù phép là gì? Kết quả cho những người nói tiên tri theo ý mình và những người nghe theo là gì? Bạn có thái độ ra sao đối với những người được kể trong câu 9?


Những người được kể trong câu 9 cùng với những việc làm của họ là điều đã được luật pháp Đức Giê-hô-va cấm tuyển dân không được dự phần (Lê-vi Ký 19:26, Phục-truyền Luật-lệ Ký 18:10-11). Vì những lời tiên tri của họ nói ra đều là những lời giả dối (câu 14) và chính họ là những thành phần chẳng được Đức Giê-hô-va sai phái nhưng lại nhân danh Ngài để nói những lời dối trá lừa gạt dân Chúa (câu 15). Sứ điệp của Đức Giê-hô-va được tiên tri của Ngài rao ra cho biết phải phục tùng vua Ba-by-lôn là đầy tớ Chúa (câu 6-7), nhưng đây là những điều tuyển dân Ít-ra-ên không muốn nghe, vì thế họ tìm đến những tiên tri giả, thầy bói, người bàn mộng, thầy thiên văn, thầy phù phép để nghe những lời dối trá rằng, “Các ngươi sẽ chẳng phục sự vua Ba-by-lôn đâu” (câu 9). Nhưng những người Chúa không sai phái mà lại nhân danh Chúa nói tiên tri dối, cùng với dân Chúa là những người vui thích được nghe những lời giả dối đó, sẽ phải đón nhận hình phạt từ Đức Giê-hô-va, và cả hai đều bị diệt mất (câu 15).


Lời nói thật thường dễ mất lòng, tuy nhiên lời nói thật dù làm cho dân Chúa đau lòng khi nghe nhưng sẽ đem đến phương thức chữa lành cho những vết thương gây ra vì tội lỗi họ đã vi phạm. Tuyển dân Ít-ra-ên phải đón nhận hình phạt từ Đức Giê-hô-va là hậu quả của những ngày tháng họ đã cứng lòng với lời dạy của Chúa, làm điều sai phạm với Ngài. Tuy nhiên, họ lại muốn lừa dối chính mình, muốn tránh né hình phạt của Chúa nên đã tìm đến với những lời tiên tri giả từ những người không được Đức Giê-hô-va sai phái. Lời tiên tri giả chỉ giúp trấn an dân Chúa một cách giả tạo nhưng không thể giúp họ tránh khỏi hình phạt.


Ngày nay vẫn còn không ít thầy bàn mộng, chiêm tinh gia, xin xăm, bói toán, thầy phù thủy v.v… hoạt động rất mạnh mẽ từ trực tiếp đến gián tiếp qua mạng lưới điện toán với những lời huyền bí mê hoặc những người cả tin. Nguy hiểm hơn là những người núp dưới chiêu bài khoa học để phổ biến những điều mê tín đã lừa dối không ít người nghe theo, trong đó có cả một số con dân Chúa. Tương lai chúng ta hoàn toàn nằm trong quyền tể trị của Đức Chúa Trời là Đấng nắm giữ tương lai và tể trị dòng lịch sử nhân loại. Chúa dạy “chớ nghe” nhưng nếu chúng ta cứ nghe theo những lời giả dối thì sẽ không trọn thành làm theo điều răn của Chúa và chắc chắn đón nhận sự hủy diệt từ Ngài mà thôi.


Bạn có vững tin cuộc đời bạn hoàn toàn nằm trong tay Chúa không?


Lạy Đức Chúa Trời Quyền Uy! Xin giúp con thêm lòng yêu mến Ngài, vâng giữ điều răn của Ngài, vững tin nơi quyền tể trị của Chúa để con luôn trọn thành theo Chúa.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

28 views0 comments

Recent Posts

See All

留言


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page