top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

08-19 Khước từ cơ hội


 Câu gốc: “Cũng có lúc nào Ta sẽ nói về một dân một nước kia đặng dựng nó, trồng nó; nếu nước ấy làm điều ác trước mắt Ta và không nghe tiếng Ta, thì Ta sẽ đổi ý Ta đã định xuống phước cho nó” (câu 9-10).


Câu hỏi suy ngẫm: Đáp ứng của người Giu-đa trước lời kêu gọi ăn năn từ Đức Chúa Trời như thế nào? Tiên tri Giê-rê-mi đã dùng hình ảnh nào để so sánh với sự thay lòng của dân Chúa đối với Ngài? Số phận của họ sẽ ra sao? Bạn thường làm gì khi được Lời Chúa nhắc nhở?


Đức Giê-hô-va đã cảnh cáo người Giu-đa và dân cư Giê-ru-sa-lem rằng Ngài đang gây tai vạ để đánh họ, đặt mưu kế để làm hại họ nhưng họ vẫn vô cùng bình thản và nói với nhau: “Khéo mất công! Chúng ta cứ theo mưu mình: Ai nấy sẽ theo sự cứng cỏi của lòng xấu mình” (câu 12). Thiên nhiên dường như không hề biến đổi như tuyết trắng trên núi Li-ban và dòng nước mát chảy từ núi Hẹt-môn, đã được nhà tiên tri dùng để so sánh với hình ảnh tương phản của dân Chúa; bởi tấm lòng hay thay đổi, họ đã vội quên ơn Chúa, đốt hương cho những thần tượng hư không, chẳng có giá trị gì. Họ khước từ bước đi trên nẻo đường cũ—là con đường đã được các tổ tiên tin kính người Giu-đa xây đắp, để quyết định đi trên một con đường “chưa dọn đắp”—đó là con đường “theo sự cứng cỏi của lòng xấu” của họ để quên Đức Chúa Trời và đốt hương cho thần tượng giả dối (câu 12, 15). Chính vì thế, Đức Giê-hô-va “… sẽ làm cho nó tan lạc trước mặt kẻ thù, … xây lưng lại đằng nó, chẳng xây mặt lại trong ngày nó bị tai nạn” (câu 17).


Số phận bi thảm dành cho người Giu-đa và dân cư Giê-ru-sa-lem là hậu quả của quyết định sai lầm họ lựa chọn. Tưởng rằng khi đã được cảnh báo hậu quả cho những điều mình lựa chọn thì chắc rằng không ai lại chọn cho mình bị “nhổ đi, hủy đi, diệt đi” (Giê-rê-mi 18:7). Nhưng chính lịch sử của tuyển dân Ít-ra-ên đã cho thấy họ đã khước từ mọi lời nhắc nhở cảnh báo từ Đức Chúa Trời và các đầy tớ trung tín của Ngài, để rồi phải chịu cảnh “tan lạc trước mặt kẻ thù” (câu 17).


Thực tế này cũng hoàn toàn không xa lạ với thực trạng của nhân loại ngày nay, khi được nghe rao báo về Phúc Âm Cứu Rỗi, phần lớn họ không quan tâm, và cũng không do dự khước từ ân sủng của Đức Chúa Trời. Thậm chí có nhiều người khi được nhắc nhở trong ngày cuối cùng sẽ phải đón nhận hình phạt xứng đáng với tội lỗi mình đã phạm trong hiện tại, nhưng họ cũng vẫn thờ ơ, “Ai nấy theo sự cứng cỏi của lòng xấu mình”! Hãy nhớ rằng lòng nhân từ và kiên nhẫn của Đức Chúa Trời thật lớn lao, tuy nhiên cũng có giới hạn. Khi ngày cuối cùng đến, hình phạt của Ngài cũng rất kinh khiếp cho ai phải đối diện.


Bạn có đang khước từ cơ hội Đức Chúa Trời ban để tiếp tục “theo sự cứng cỏi của lòng xấu mình” không?


Kính lạy Đức Chúa Trời Nhân Từ, Yêu Thương! Xin giúp con luôn nhạy cảm với từng lời nhắc nhở của Ngài để kịp ăn năn và được Ngài đổi ý không xuống tai vạ. Xin cho con luôn kinh nghiệm ơn thương xót Ngài dành ban cho.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


31 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page