top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

08-20 Hãy tìm kiếm Chúa


 

Câu gốc: “Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được; hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần!” (Ê-sai 55:6).


Câu hỏi suy ngẫm: Đức Giê-hô-va truyền dạy thầy tế lễ và toàn dân cần có thái độ ra sao trước lời nói của những tiên tri giả? Tại sao? Thái độ của những tiên tri giả cần có là gì? Bạn thường tìm kiếm gì khi đối diện với nghịch cảnh?


Qua hai lần chiếm xứ Giu-đa của Vua Nê-bu-cát-nết-sa vào năm 605 T.C. và năm 597 T.C., ngoài những người ưu tú bị bắt đi làm phu tù, còn có những báu vật của đền thờ cũng bị cướp lấy và đem qua nước Ba-by-lôn. Trước hoàn cảnh đó, các tiên tri giả đã rao ra lời tiên tri giả dối để trấn an dân chúng rằng, “Này, những khí mạnh của nhà Đức Giê-hô-va không bao lâu nữa sẽ từ nước Ba-by-lôn lại đem về!” (câu 16b). Lời của Đức Giê-hô-va truyền cho những thầy tế lễ và cả dân Chúa là đừng nghe những lời giả dối đó, và một lời khuyên thiết thực cho những tiên tri giả rằng nếu họ thật là tiên tri thì hãy cầu thay với Đức Giê-hô-va Vạn Quân cho Giu-đa và cho những khí mạnh còn sót lại trong cung vua Giu-đa và thành Giê-ru-sa-lem. Hãy tìm kiếm Chúa chứ đừng hướng lòng vào đền thờ và khí mạnh của đền thờ mà xa rời Chúa.


Theo Lời Đức Giê-hô-va đã phán, các nước phải phục tùng Vua Nê-bu-cát-nết-sa (Giê-rê-mi 27:6-8). Đây là mệnh lệnh của Đấng chủ tể trời đất, chắc chắn mọi việc sẽ diễn ra y theo Lời Ngài. Danh xưng “Đức Giê-hô-va Vạn Quân” được nhắc lại nhiều lần ở đây là để nhấn mạnh Đức Chúa Trời quyền uy tối cao và cũng chính là Đấng mà các tiên tri giả cần phải tìm kiếm và dâng lời nài xin thay vì tự ý họ nghĩ ra điều này điều khác để lừa dối người nghe. Những khí dụng trong đền thờ cũng sẽ bị đem đi hết sang Ba-by-lôn trong lần xâm chiếm thứ ba vào năm 586 T.C., và được giữ tại đó cho đến ngày Đức Giê-hô-va thăm viếng chúng nó mới được trả về chốn cũ, đó là ngày người Do Thái từ chốn lưu đày trở về (câu 22; E-xơ-ra 1:7-11).


Bị Ba-by-lôn xâm chiếm là hình phạt mà dân Chúa phải đón nhận vì những năm tháng cứng lòng chống nghịch Đức Chúa Trời. Trong thời điểm đoán phạt, điều duy nhất họ cần làm là vâng theo mọi Lời Đức Giê-hô-va phán bảo cho dù điều đó có trái với điều lòng họ ước ao, có như thế thì sự nhân từ và thương xót của Chúa sẽ lại đến với dân chúng và Ngài chắc chắn sẽ tha thứ và phục hồi cho họ.

Khi đối diện với nghịch cảnh, thay vì chúng ta để tâm trí mình bị chi phối bởi những lời nói từ những người chung quanh, hoặc quá chú trọng đến tiếng tăm, tiền của như một phương tiện để cứu mình, thì hãy quay trở lại chú tâm tìm kiếm và cầu xin chính Đức Giê-hô-va Vạn Quân để nhận được sự giải cứu từ nơi Ngài vào thời điểm Ngài ấn định.


Bạn có ưu tiên tìm kiếm Chúa trong mọi nan đề của mình không?


Lạy Đức Giê-hô-va Vạn Quân! Ngài là Chúa của con và con xin thuận phục quyền tể trị của Ngài trên cuộc đời con, xin dạy con biết ưu tiên tìm chính Chúa để kêu cầu khi đối diện nghịch cảnh hơn là nói và nghe những lời lừa dối vô ích.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

40 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page