top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

08-20 Lấy ác báo thiện


 Câu gốc: “Vì điều răn là một cái đèn, luật pháp là ánh sáng, và sự quở trách khuyên dạy là con đường sự sống” (Châm-ngôn 6:23).


Câu hỏi suy ngẫm: Trong những câu Kinh Thánh này, ai là người đã lấy điều ác báo điều thiện ? Và ai là người đã lấy điều thiện báo lại điều ác? Điều ác và điều thiện được kể đến là những điều gì? Bạn có thái độ nào đối với những người phê bình, góp ý cho mình?


Trong câu 15, Tiên tri Giê-rê-mi mô tả thái độ dân của Đức Chúa Trời đã quên Chúa, đốt hương cho thần tượng giả dối, đi trong nẻo cũ. Và trong câu 18, ông mô tả thái độ của họ đối với đầy tớ của Ngài. Họ đồng lòng lập mưu chống nghịch Tiên tri Giê-rê-mi. Người Giu-đa và dân cư Giê-ru-sa-lem là nhóm người đã “lấy ác báo thiện” mà Tiên tri Giê-rê-mi nhắc đến. Những điều thiện Tiên tri

Giê-rê-mi đã làm cho họ, như rao ra lời cảnh báo để họ ăn năn tội và được tha thứ, cũng như việc ông “…từng đứng trước mặt Ngài đặng vì họ cầu phước, làm cho cơn giận Ngài xây khỏi họ” (câu 20), họ đã đáp lại bằng cách “đồng lập mưu nghịch cùng Giê-rê-mi,”“lấy miệng lưỡi mình mà công kích,” “đừng để tai vào lời nó nói chút nào,” “đã đào hầm đặng hại linh hồn”… (câu 18-20).


Chính cách sống và những lời tiên tri của Tiên tri Giê-rê-mi nhận lãnh từ Đức Giê-hô-va rao báo ra đã vạch rõ cho toàn dân thấy được nếp sống tội lỗi của chính họ, và đã công khai lên tiếng chống lại nhà vua, các quan chức, các thầy tế lễ, các nhà tiên tri, các thầy thông giáo, và người khôn ngoan (4:9; 8:8-9). Dân Chúa đã khước từ những lời chân thật, lời quở trách nhằm giúp họ quay lại đường ngay nẻo chánh. Không những thế, họ quyết định sẽ trở mặt để bàn mưu gây nguy khốn cho người đã dám nói ra sự thật này, dù đó là những điều tốt lành cho linh hồn họ. Sự tối tăm đã làm mù mắt và mù lòng họ nên dân Chúa đã không nhận biết đâu là điều đem lại sự tốt lành cho mình, họ chỉ khư khư cho rằng ai không sống giống như họ đang sống là chống nghịch với họ, dù nếp sống của họ đầy những sai phạm và tội lỗi.


Thực tế cuộc sống cũng vậy, chúng ta thường không thích nghe những lời phê bình, góp ý, dù đó là những lời đúng đắn; và cũng không thích những người có cách sống ngược lại với cách sống sai trật của chúng ta. Nhưng vết xe cũ của dân Chúa nhắc chúng ta cần bình tĩnh để suy xét xem những lời phê bình của anh chị em mình có đúng với thực trạng của mình hay không. Và Đức Chúa Trời có muốn nhắc nhở chúng ta điều gì từ những lời góp ý này hay không. Đừng vội lên án, hoặc tỏ thái độ đối nghịch với người góp ý chúng ta, vì những lời phê bình, góp ý, quở trách đúng đắn, sẽ đem đến những ích lợi vô giá cho chúng ta.


Bạn nhận thấy lời quở trách và phê bình có giá trị với bạn ra sao?


Kính lạy Đức Chúa Trời! Xin Chúa ban cho con sự khôn ngoan và tấm lòng khiêm nhường để tiếp nhận những lời góp ý, quở trách Chúa dùng anh chị em con gửi đến, để con luôn sống hài lòng Ngài, không đi sai đường mà “vấp ngã… trong đường chưa dọn đắp.”


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


39 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page