top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

08-21 Điều dân Chúa chẳng thiếu và thiếu


 Câu gốc: “…Ta sẽ lấy các Lời Ta để trong miệng người, thì người sẽ nói cho chúng mọi điều Ta phán dặn người. Bằng có ai không nghe theo Lời Ta mà đấng tiên tri nhân danh Ta nói, thì Ta sẽ hạch ai đó” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 18:18b-19).


Câu hỏi suy ngẫm: Dân Chúa đã đưa ra những lý do nào để quyết định mưu nghịch Tiên tri Giê-rê-mi? Tiên tri Giê-rê-mi đã làm gì trước sự gian ác đó? Dân Chúa chẳng thiếu điều gì? Điều họ thiếu là gì? Bạn làm gì trước những lời tiên tri êm tai bên ngoài Kinh Thánh?


Người Giu-đa và cư dân Giê-ru-sa-lem đã đưa ra những lý lẽ: Thứ nhất, thầy tế lễ chẳng thiếu gì luật pháp; thứ hai, người khôn ngoan chẳng thiếu gì lời khuyên bảo; thứ ba, đấng tiên tri chẳng thiếu gì lời rao báo. Những điều “chẳng thiếu” này là động lực để họ cùng nhau lập mưu nghịch cùng Tiên tri Giê-rê-mi (câu 18), vì đối với họ, những lời tiên tri, khuyên dạy êm tai, hợp ý họ là đủ rồi, họ không cần gì nữa. Trước tình cảnh đó, Tiên tri Giê-rê-mi đã chạy đến với Đức Giê-hô-va và cầu xin Ngài đứng về phía ông để đoán phạt dân Chúa về những mưu ác họ định thực hiện (câu 19-23).


Chính vì lòng cứng cỏi, không muốn nghe điều chân thật nhưng chỉ thích nghe những điều êm tai, xuôi theo điều sai trật đang cưu mang trong xác thịt nên dân Chúa khước từ lời tiên tri từ đầy tớ trung thành của Đức Giê-hô-va. Không phải vì lời cầu xin của tiên tri mà Đức Giê-hô-va quyết định hình phạt dân Chúa, nhưng đây là điều Ngài đã truyền dạy họ từ ban đầu (Phục-truyền Luật-lệ Ký 18:19). Dân Chúa từng phải đối diện với cảnh đất nước thiếu vắng lời tiên tri, và trong thời gian ấy họ phải lầm lũi trong bóng tối (I Sa-mu-ên 3:1). Vì thế, lập luận họ đưa ra là không đúng đắn, vì nếu các thầy tế lễ chuyên tâm hướng dẫn luật pháp và nêu gương sống theo luật pháp, nếu người khôn ngoan trong dân nhận biết thực trạng và khuyên dân Chúa ăn năn, nếu những tiên tri trung tín nhận sứ điệp từ Đức Chúa Trời và trung tín rao báo, thì dân Chúa đã không phải đối diện với hậu quả kinh khiếp như điều Tiên tri Giê-rê-mi đã công bố. Vậy thì trong dân không thiếu thầy tế lễ, người khôn ngoan, và tiên tri, nhưng điều họ thiếu chính là luật pháp, sự khôn ngoan, và lời tiên tri chân thật đến từ Đức Chúa Trời.


Trong thời kỳ cuối cùng này, chúng ta cũng có những lời tiên tri Chúa ban qua Kinh Thánh, và cũng không thiếu các lời tiên tri êm tai khác. Chúng ta cần học Lời Chúa và cầu xin Đức Chúa Trời ban sự khôn ngoan để nhận biết đâu là lời tiên tri đến từ Chúa để vâng theo. Vì nếu chấp nhận tất cả hay khước từ tất cả các lời tiên tri đều gây nguy hại cho chính bản thân, gia đình, và cả Hội Thánh.


Làm thế nào bạn phân biệt lời tiên tri đến từ Đức Chúa Trời và lời tiên tri được nói ra bởi sự kiêu ngạo của con người?


Lạy Chúa, Đấng ban cho con luật pháp, sự khôn ngoan, và lời tiên tri để giúp con sửa ngay lại những nẻo sai và luôn đi trong đường lối Ngài. Xin giúp con có tấm lòng vâng phục, chịu sửa dạy để không bị Ngài đoán phạt vì đã thiếu khôn ngoan khước từ Lời Ngài.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


22 views0 comments

Recent Posts

See All

Kommentarer


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page