top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

08-22 Lời kêu xin bị khước từ

Updated: Aug 22, 2022


 

Câu gốc: “Người công bình kêu cầu, Đức Giê-hô-va bèn nghe, và giải cứu người khỏi các sự gian truân” (Thi Thiên 34:17).


Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sê-đê-kia quyết định làm điều gì khi bị đạo quân Canh-đê bao vây thành? Vua nhận được sự trả lời của Đức Giê-hô-va như thế nào? Tại sao Đức Giê-hô-va không nhậm lời cầu xin của vua Giu-đa? Bạn cần sống thế nào để được Chúa nghe và nhậm lời?


Ông Sê-đê-kia được Vua Nê-bu-cát-nết-sa lập làm vua Giu-đa “thay cho Giê-cô-nia, con trai Giê-hô-gia-kim” (câu 1). Khi Vua Sê-đê-kia thấy lời tiên tri của Đức Giê-hô-va loan báo qua Tiên tri Giê-rê-mi đang dần ứng nghiệm, và với thực trạng vua cùng dân đang bị đạo quân của người Canh-đê vây hãm trong thành, nên “Vua Sê-đê-kia sai Giê-hu-can, con trai Sê-lê-mia, và Sô-phô-ni, con trai thầy tế lễ Ma-a-sê-gia, đến cùng Tiên tri Giê-rê-mi” (câu 3) để nhờ ông cầu xin Đức Chúa Trời giải cứu. Sau đó, Vua Sê-đê-kia thấy đạo quân Canh-đê mở vòng vây khỏi thành vì có tin đạo quân của Pha-ra-ôn đang xuất chinh để giải vây cho Giê-ru-sa-lem, nên vua nghĩ rằng quân Canh-đê sẽ rút khỏi đất nước. Nhưng Lời của Đức Giê-hô-va phán với Tiên tri Giê-rê-mi rằng đạo binh của Pha-ra-ôn lại sẽ trở về Ê-díp-tô, nghĩa là họ sẽ chẳng cứu giúp được gì như vua mong đợi, “người Canh-đê sẽ trở lại, đánh thành này, chiếm lấy, và dùng lửa đốt đi” (câu 8). Lời Chúa phán thêm, cho dù đạo quân Canh-đê có bị đánh tan tác chỉ còn một ít thương binh, thì cũng sẽ đứng lên phóng hỏa đốt thành. Như vậy nếu hy vọng rằng người Canh-đê sẽ rút lui, không bao vây và không đánh chiếm Giê-ru-sa-lem nữa cũng chỉ là những hy vọng hảo huyền của vua Giu-đa mà thôi.


Làm sao Đức Giê-hô-va có thể nhậm lời giải cứu Vua Sê-đê-kia trong khi một mặt vua nhờ Tiên tri Giê-rê-mi cầu thay cho mình, một mặt “…vua cùng bầy tôi và dân sự trong đất đều không nghe những lời mà Đức Giê-hô-va đã phán bởi miệng Tiên tri Giê-rê-mi” (câu 2). Vua tưởng rằng lời cầu nguyện của đầy tớ Đức Chúa Trời sẽ được linh nghiệm hơn mình, tuy nhiên lý do chính khiến lời kêu xin của vua không được nhậm chính là thái độ vô tín và tấm lòng bội nghịch quyết không chịu ăn năn. Bằng kinh nghiệm sống của mình, Vua Đa-vít đã khẳng định trong Thi Thiên 34:17: “Người công bình kêu cầu, Đức Giê-hô-va bèn nghe, và giải cứu người khỏi các sự gian truân.” Cho nên cách duy nhất để Vua Sê-đê-kia nhận được sự giải cứu từ Đức Giê-hô-va chính là thay đổi tấm lòng bội nghịch, ăn năn những sai phạm, chứ không phải cứ sống sai rồi cậy người này người khác cầu thay cho mình.


Ngày nay cũng vậy, mỗi chúng ta nhờ công giá cứu chuộc của Đức Chúa Giê-xu mà được đến gần Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 3:12), cho nên để lời cầu xin của chúng ta được Đức Chúa Trời nghe và vui nhậm chúng ta cần phải từ bỏ những việc làm tội lỗi, gian ác, và sống công chính theo Lời Chúa dạy (Ê-sai 59:1-2)

.

Bài học về lời kêu xin của Vua Sê-đê-kia bị Chúa khước từ nhắc nhở bạn điều gì trong cuộc sống?


Lạy Đức Chúa Trời Công Bình! Con tạ ơn Chúa vì Ngài hứa sẽ luôn lắng nghe lời cầu xin của người công bình. Xin Chúa giúp con luôn sống ngay lành, công chính theo lời Ngài truyền dạy để lời cầu nguyện của con được đẹp lòng Chúa.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

39 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page