top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

08-23 Nhận lãnh và truyền rao


I Cô-rinh-tô 15:3-4

 

Nghe Audio


Câu gốc: “Vả, trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo Lời Kinh Thánh; Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo Lời Kinh Thánh” (câu 3-4).


Câu hỏi suy ngẫm: Nội dung chính Sứ đồ Phao-lô trung tín rao truyền cho mọi người là gì? Những điều ông rao truyền đến từ đâu? Bạn đã nhận lãnh chân lý cứu rỗi như thế nào và bạn thực hiện trọng trách truyền rao cho người lân cận ra sao trong thời gian qua?


Nội dung chính trong những lời rao giảng của Sứ đồ Phao-lô giúp người nghe tin và nhận được sự cứu rỗi, đó là sự chết của Đức Chúa Giê-xu Christ trên thập tự giá thay cho tội lỗi chúng ta, Ngài đã bị chôn và Ngài phục sinh khải hoàn sau ba ngày trong thạch mộ. Cả ba sự kiện trọng đại này không đến từ trí tưởng tượng của ông nhưng tất cả đều đã diễn ra đúng như những gì Lời Đức Chúa Trời đã dự ngôn từ hàng trăm năm trước, vì vậy ông đã nhấn mạnh hai lần “theo Lời Kinh Thánh.”


Một điều đặc biệt trong lời giới thiệu của ông, “Vả, trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh…” (câu 3a). Điều Sứ đồ Phao-lô nhận lãnh và truyền rao không phải do ông nghĩ ra, ông cũng không nhận lãnh trực tiếp từ Đức Chúa Trời, nhưng sau khi đón nhận Phúc Âm từ sự bắt phục của Chúa Giê-xu, ông được nghe các Cơ Đốc nhân khác giảng dạy về Chúa thì ông đứng vững vàng trong đạo ấy và giữ lấy (câu 1-2), từ đó ông trung tín truyền rao cho những người khác, cụ thể trong thư này chính là những tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô. Sứ đồ Phao-lô đã nhận lãnh chân lý cứu rỗi qua Chúa Cứu Thế Giê-xu và truyền rao cho nhiều người để họ được cứu.


Lịch sử Hội Thánh cho thấy, tiếp nối Công-vụ Các Sứ-đồ các sứ đồ, bao thế hệ tiền nhân, cha ông chúng ta đã đón nhận Tin Mừng cứu rỗi, rồi trung tín truyền lại cho mọi người, nhờ đó mà chúng ta dầu không phải là công dân Do Thái, dù cũng không được trực tiếp nghe Chúa Giê-xu rao giảng, nhưng chúng ta vẫn có cơ hội được nghe Phúc Âm và được Chúa Thánh Linh soi sáng để hiểu và tin nhận Chúa Giê-xu. Cho nên mỗi chúng ta cần noi gương Sứ đồ Phao-lô, thấy được trách nhiệm truyền rao cho những người lân cận điều mà chính mình đã nhận lãnh, đã kinh nghiệm. Có như thế, Tin Mừng của Đức Chúa Trời mới được truyền rao khắp đất và ngày Chúa Cứu Thế kính yêu của chúng ta mới mau trở lại (Ma-thi-ơ 24:14). Mặc khác, chúng ta cần nhớ, không phải rao truyền giáo phái tôi, nhà thờ tôi, tôn giáo tôi nhưng hãy trung tín rao truyền sự chết thay của Chúa Giê-xu, sự chôn và sự sống lại của Ngài theo Lời Kinh Thánh.


Bạn có thực hiện trọng trách truyền rao Phúc Âm cho người lân cận như điều bạn đã nhận lãnh chưa?


Kính lạy Đức Chúa Giê-xu Christ là Đấng Cứu Rỗi! Con tạ ơn Chúa vì Ngài đã chịu chết đền tội cho con theo Lời Kinh Thánh; Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo Lời Kinh Thánh. Xin giúp con ý thức trách nhiệm của mình để luôn trung tín rao truyền Phúc Âm mà con đã được nhận lãnh.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

61 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page