top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

08-24 Ăn năn trước khi quá muộn


 

Câu gốc: “Này là lần thứ ba mà tôi sẽ đi đến nơi anh em. Mọi việc sẽ định cứ lời khai của hai hoặc ba người làm chứng. …Tôi rao cho kẻ trước có phạm tội và cho mọi kẻ khác rằng, nếu tôi lại đến, thì chẳng dung thứ chi hết” (câu 1-2).


Câu hỏi suy ngẫm: Một số tín hữu Cô-rinh-tô đòi hỏi Sứ đồ Phao-lô điều gì? Ông đã trả lời họ như thế nào? Bài học này nhắc nhở bạn và Hội Thánh bạn điều gì?


Sứ đồ Phao-lô phải khoe ra sự mạnh mẽ, quyết đoán của bản thân không với mục đích phô trương chính mình nhưng vì có một nhóm tín hữu tại Cô-rinh-tô theo sự xúi giục của những sứ đồ giả đã thách thức uy quyền của ông, họ đòi hỏi phải có bằng cớ để chứng tỏ những lời Sứ đồ Phao-lô dạy là đến từ Đức Chúa Trời (câu 3a), lại nói rằng Sứ đồ Phao-lô khi viết thư thì mạnh mẽ nhưng khi ông đến giữa vòng họ mặt đối mặt thì yếu đuối, nói chẳng ra gì (II Cô-rinh-tô 10:10).


Sứ đồ Phao-lô đã đưa ra hình ảnh Đức Chúa Giê-xu Christ “…dầu Ngài nhân sự yếu đuối đã bị đóng đinh vào thập tự giá, nhưng Ngài sống bởi quyền phép Đức Chúa Trời…” (câu 4a), đây là chân lý các tín hữu Cô-rinh-tô đều biết và tin nhận, từ đó ông cho biết rằng những người ở trong Đấng Christ nói chung và chính ông nói riêng dù yếu đuối nhưng sẽ nhờ chính năng quyền phục sinh của Đức Chúa Giê-xu Christ để sống lại với Ngài và để trở nên mạnh mẽ “đặng làm việc giữa anh em” (câu 4b). Vậy nên trong lần thứ ba đến với họ, ông sẽ để chính năng quyền của Chúa phục sinh hành động trên những anh em phạm tội để chứng minh ông là sứ đồ thật của Chúa.


Sứ đồ Phao-lô từng lên án những tín hữu Cô-rinh-tô phớt lờ việc anh em mình phạm tội, thái độ này không giúp ích cho việc gây dựng thân thể Đấng Christ, ngược lại còn khiến cho người phạm tội càng tiếp tục điều sai phạm (I Cô-rinh-tô 5:2). Nhưng ông Phao-lô cho biết rằng chính ông sẽ đến với họ “…chẳng dung thứ chi hết,” không phải ông thiếu tình yêu thương hay lên mình để chứng tỏ uy quyền sứ đồ của mình, nhưng vì ông đã cảnh cáo họ nhiều lần mà họ vẫn cứng lòng, nên khi ông đến với họ lần thứ ba thì chính họ sẽ biết rằng người phục vụ Đức Chúa Trời nhận lãnh uy quyền từ Ngài ban để thi hành công tác thuộc linh giữa vòng những người không chịu ăn năn.


Nếu chúng ta thay thế Hội Thánh Cô-rinh-tô bằng Hội Thánh địa phương của mình thì Sứ đồ Phao-lô sẽ nói gì với chúng ta? Bài học nhắc chúng ta rằng Chúa rất kiên nhẫn với con dân Ngài nhưng Ngài sẽ phạt khi chúng ta cứng lòng không chịu ăn năn. Cơ Đốc nhân dù đã tin Chúa nhưng không tránh khỏi phạm tội, điều quan trọng nhất là người phạm tội phải biết ăn năn ngay trước khi quá muộn.


Bạn có ăn năn ngay khi nhận biết mình phạm tội với Chúa không?


Tạ ơn Chúa vì Ngài đã cứu con và rất kiên nhẫn bẻ trách, sửa trị, và dạy dỗ con từng ngày. Xin cho con siêng năng học Lời Chúa để qua Lời Ngài con nhận biết đã sai thế nào hầu con kịp thời ăn năn trước khi quá muộn.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

27 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page