top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

08-25 Chương trình tốt đẹp của Chúa


 

Câu gốc: “Vì Ta biết ý tưởng Ta nghĩ đối cùng các ngươi, là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình” (Giê-rê-mi 29:11).


Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Vua Sa-lô-môn chọn địa điểm núi Mô-ri-a để xây cất đền thờ? Núi Mô-ri-a có liên hệ gì với đức tin của người Ít-ra-ên và với đức tin của người Cơ Đốc? Bạn sống thế nào khi vững tin vào chương trình tốt đẹp của Chúa?


Vua Sa-lô-môn xây cất đền thờ của Chúa tại núi Mô-ri-a là nơi đã được chọn theo chương trình của Ngài. Khoảng một ngàn năm trước, chính tại núi này ông Áp-ra-ham đã vâng lời Chúa dâng con là cậu Y-sác làm của lễ thiêu (Sáng-thế Ký 22:2). Nhưng Ngài đã có một chương trình tốt đẹp cho dòng dõi của ông nên đã ban một con chiên đực để chết thế (Sáng-thế Ký 22:13). Sự dâng sinh tế của ông Áp-ra-ham là một dấu hiệu chỉ về một biến cố trọng đại theo chương trình của Chúa. Đó là cũng chính tại ngọn núi này, khoảng một ngàn năm sau khi Vua Sa-lô-môn khởi công xây dựng đền thờ thì Con của Đức Chúa Trời cũng đã được dâng lên để làm sinh tế. Vì yêu thương thế gian trong đó có bạn và tôi mà Đức Chúa Trời đã ban chính Con Một của Ngài (Giăng 3:16). Chương trình cứu rỗi nhân loại qua sự chết đền tội của Chúa Giê-xu đã được Đức Chúa Trời “định sẵn trước buổi sáng thế” (I Phi-e-rơ 1:20).


Chúa yêu dân của Ngài và luôn có một chương trình tốt đẹp cho đời sống của những người thuộc về Ngài dù họ có đang sống trong khó khăn, thử thách. Ngày xưa, ngay cả khi dân Chúa phạm tội và chịu sự đoán phạt thì Ngài vẫn yêu thương họ và có một chương trình tốt đẹp cho họ khi phán rằng, “Vì Ta biết ý tưởng Ta nghĩ đối cùng các ngươi, là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình. Bấy giờ các ngươi sẽ kêu cầu Ta, sẽ đi và cầu nguyện Ta, và Ta sẽ nhậm lời. Các ngươi sẽ tìm Ta, và gặp được khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng” (Giê-rê-mi 29:11-13).


Đền thờ Vua Sa-lô-môn xây dựng sẽ là nơi để người Ít-ra-ên đến dâng của lễ cho Chúa, tìm kiếm Chúa, kêu cầu Chúa và được sự tha thứ, được nhận ân sủng của Ngài. Mỗi người Ít-ra-ên khi đi lên đền thờ sẽ noi theo những bước chân của ông Áp-ra-ham, bước đi bằng đức tin, đến thờ phượng Chúa với tấm lòng tin cậy Chúa hoàn toàn dù hoàn cảnh hiện tại của họ có như thế nào đi nữa, họ vẫn noi theo gương tổ phụ Áp-ra-ham, tin rằng Đức Chúa Trời luôn có chương trình tốt đẹp cho đời sống của mình.


Chúa là Đấng không hề thay đổi. Ngài luôn có chương trình tốt đẹp nhất cho đời sống của mỗi chúng ta. Dù hoàn cảnh có ra sao, chúng ta biết rằng tình yêu thương của Ngài không hề thay đổi và chúng ta luôn có sự trông cậy, hy vọng vào chương trình tốt đẹp mà Ngài dành cho mình.


Bạn có tin vào chương trình tốt đẹp của Chúa cho đời sống bạn không?


Lạy Chúa, xin cho con cứ vững tin vào chương trình tốt đẹp của Ngài dành cho đời sống của con để con cứ tiếp tục đến với Chúa, kêu cầu Ngài và chờ đợi Ngài.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

39 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page