top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

08-25 Phân phát theo ý Chúa


 Câu gốc: “Mọi điều đó là công việc của đồng một Đức Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn, phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người” (câu 11).


Câu hỏi suy ngẫm: Những ân tứ điển hình từ Đức Thánh Linh được đề cập trong phần Kinh Thánh này là gì? Ích lợi của những ân tứ đó ra sao? Được ban cho theo tiêu chuẩn nào? Bạn thích nhận ân tứ nào trong những ân tứ đã liệt kê?


Sứ đồ Phao-lô liệt kê chín ân tứ điển hình của Đức Thánh Linh trong phần Kinh Thánh này, đó là lời nói khôn ngoan, lời nói có tri thức, đức tin, ơn chữa tật bệnh, làm phép lạ, nói tiên tri, phân biệt các thần, nói nhiều thứ tiếng khác nhau, và thông giải các thứ tiếng.


Lời nói khôn ngoan là những lời nói thuộc linh chứa đựng sự khôn ngoan đến từ Đức Thánh Linh để đem lại sự gây dựng cho nhau. Lời nói khôn ngoan và lời tri thức rất cần cho một tập thể để có được những ý kiến khôn ngoan và những quyết định sáng suốt đem đến ích lợi chung. Đức tin được Đức Thánh Linh ban cho không phải là đức tin để được cứu, nhưng là đức tin đặc biệt để tin cậy mạnh mẽ và có thể thực hiện một công việc lớn nào đó cho Chúa và cho cộng đồng. Ơn chữa tật bệnh được ban cho để thực hiện việc chữa lành theo sự bày tỏ ý muốn của Đức Chúa Trời, đây không phải là kỹ năng do được học hỏi, trau dồi giống như bác sĩ, nên người được ơn không phải sử dụng theo ý muốn của mình. Ơn làm phép lạ được ban cho để thực hiện những việc làm vượt trên những quy luật tự nhiên, và đặc biệt phải theo ý muốn của Đức Chúa Trời để hoàn thành mục đích nào đó do Ngài bày tỏ. Người nhận ơn nói tiên tri là người nhận được Lời của Đức Chúa Trời và phải trung thực truyền đạt cho mọi người. Ơn phân biệt các thần giúp nhận biết những lời mạo xưng hay là lời đến từ Đức Chúa Trời. “Nói các thứ tiếng khác nhau” nghĩa là phát biểu một cách siêu nhiên bằng ngôn ngữ mà người nói chưa học biết bao giờ, hoặc cũng có thể là các ngoại ngữ đang được sử dụng để giao tiếp (Công-vụ Các Sứ-đồ 2:4-6), hoặc các thứ tiếng mà không ai hiểu như tại Hội Thánh Cô-rinh-tô. Cuối cùng là ơn thông giải tiếng lạ giúp diễn giải lại ý tưởng theo sự bày tỏ của Đức Thánh Linh để những người có mặt được hiểu.


Tất cả ân tứ này đều do sự ban phát của Đức Thánh Linh. Chúng ta có thể thích hay không thích một ân tứ nào, nhưng sự ban cho của Chúa không phải do người đó ưa thích, ước ao nhưng hoàn toàn do ý muốn của Ngài (câu 11). Mỗi ơn được ban cho có một ích lợi riêng biệt, tuy nhiên tất cả đều đem đến sự gây dựng chung cho cộng đồng con dân của Chúa.


Bạn đang được Chúa ban cho ân tứ nào và đang sử dụng ra sao?


Lạy Đức Thánh Linh! Đấng ban cho con các ân tứ thiêng liêng theo ý của Ngài, xin giúp con nhận biết ơn Chúa ban cho con để làm ích lợi cho cộng đồng Ngài đặt để con, và xin giúp con ý thức để không cầu xin ân tứ theo ý riêng của con.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


33 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page