top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

08-26 Hãy ca ngợi Chúa


 

Câu gốc: “Phàm vật chi thở, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va! Ha-lê-lu-gia!” (Thi Thiên 150:6).


Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn nhóm các lãnh đạo để làm gì? Sau khi rước Hòm Giao Ước vào Nơi Chí Thánh, điều gì đã diễn ra? Tại sao đền thờ bị mây lấp đầy? Tại sao cần có sự ca ngợi Chúa? Bạn ca ngợi Chúa với tinh thần như thế nào?


Tại lễ cung hiến đền thờ, sau khi dâng tế lễ, rước Hòm Giao Ước vào Nơi Chí Thánh, ban nhạc và ca đoàn Lê-vi đồng thanh hát ca ngợi Chúa: “Ngài từ thiện, lòng thương xót Ngài hằng có đời đời” (câu 13c; Thi Thiên 118:1; 136:1). Ngay lập tức, “Đền của Đức Giê-hô-va bị mây lấp đầy;... vì sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va đầy lấp đền của Đức Chúa Trời” (câu 13-14). Đây là dấu hiệu chứng nhận sự hiện diện của Chúa, Ngài bằng lòng nhận sự cung hiến đền thờ và sự thờ phượng, ca ngợi của người Ít-ra-ên. Chúa vui lòng với sự ca ngợi của họ vì những lý do như sau:


Thứ nhất, những người trong ban âm nhạc và ca đoàn đều thuộc chi phái Lê-vi (câu 12). Họ là những người được Chúa chọn từ chi phái Lê-vi để phục vụ trong đền thờ (I Sử Ký 15:2). Họ phục vụ Chúa bằng âm nhạc và mục vụ của họ là “ngợi khen, cảm tạ, và ca tụng Giê-hô-va...” (I Sử Ký 16:4). Thứ hai, điều quan trọng là họ đã ca ngợi Chúa một cách mạnh mẽ vì Chúa thật tốt lành. Tình yêu của Ngài còn đời đời! Họ có đến 120 người thổi kèn cùng người sử dụng các nhạc cụ khác và nhiều ca sĩ. Thứ ba, ngay cả các em nhỏ cũng có thể ca ngợi Ngài. Từ miệng trẻ thơ và ấu nhi, Chúa đã chuẩn bị sẵn lời ca ngợi Ngài (Ma-thi-ơ 21:15-16). Khi người Pha-ri-si muốn môn đệ Chúa đừng ca ngợi Chúa, Ngài nói; “Ta phán cùng các ngươi, nếu họ nín lặng thì đá sẽ kêu lên” (Lu-ca 19:37-40). Chính Đức Chúa Trời đã dựng nên bốn sinh vật chỉ để tôn vinh Ngài suốt ngày đêm (Khải Huyền 4:8). Chân lý thật rõ ràng: Chúa thích nghe chúng ta hay bất cứ tạo vật nào hát ca ngợi Ngài! Ngay cả những người khiếm thị, khiếm thính, cũng hát ca ngợi Ngài! Chắc chắn chúng ta có nhiều lý do hơn những người ấy để ca ngợi Chúa! Thứ tư, họ “đồng thinh hòa nhau như một người” (câu 13). Ban nhạc và ca đoàn thời đó làm việc chuyên nghiệp (I Sử Ký 9:33; 16:4), luyện tập kỹ lưỡng (I Sử Ký 25:5-7). Vì vậy mà cả ca đoàn hát như một người! Sự nghiêm túc, hết lòng trong ca ngợi Chúa là rất cần vì điều đó làm Chúa vui lòng.


Cơ Đốc nhân cũng được chọn để ca ngợi Chúa (Cô-lô-se 3:12-17). Chúng ta phải ý thức ca ngợi Chúa là một mục vụ thờ phượng, là sự hầu việc Chúa của chính mình chứ không phải là một tiết mục tô điểm cho buổi thờ phượng! Chúa muốn nghe những lời hát ca ngợi Chúa xuất phát từ tấm lòng của chúng ta. Chúa cũng muốn chúng ta có sự chuẩn bị kỹ càng khi ca ngợi Chúa.


Sự ca ngợi Chúa của bạn dù là cá nhân hay trong ban hát Hội Thánh có phải là điều làm Chúa hài lòng không?


Lạy Chúa, xin cho con cứ ca ngợi Ngài mãi không thôi, ca ngợi Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết khả năng trong sự thờ phượng Ngài cũng như trong đời sống của con.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

38 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page