top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

08-26 Xứ được hòa bình


 

Câu gốc: “Người khuyên Giu-đa phải tìm cầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng, cùng làm theo luật pháp và điều răn của Ngài” (câu 4).


Câu hỏi suy ngẫm: Tình hình xứ Giu-đa trong thời Vua A-sa ra sao? Do đâu được như vậy? Đối với Vua A-sa việc tìm kiếm Chúa phải đi đôi với điều gì? Điều gì trong cuộc sống cho thấy bạn đang tìm kiếm Chúa?


Hòa bình là ý chính trong phân đoạn Kinh Thánh nói về thời kỳ đầu cai trị của Vua A-sa. Sự hòa bình được nói đến ba lần trong vòng bảy câu: “xứ được hòa bình mười năm,” “xứ hòa bình không có chiến trận,” và “bình an bốn phía.” Được sống trong hòa bình là một ơn phước vô cùng lớn lao vì thời đó dân Chúa phải sống trong chiến tranh triền miên với Ít-ra-ên miền Bắc hoặc với các nước lân bang. Không có chiến tranh đồng nghĩa với đời sống sung túc, bình an, mọi dự định có thể được thành tựu. Cũng nhờ hòa bình mà Giu-đa đã xây cất xong những thành bền vững của họ (câu 6).


Điều gì khiến cho xứ được hòa bình trong mười năm? Nhờ tài lãnh đạo giỏi của Vua A-sa chăng? Kinh Thánh cho biết lý do chính là Vua “A-sa làm điều thiện và ngay thẳng trước mặt Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của người” (câu 2). Vua và dân chúng đã tìm kiếm Chúa và làm theo luật pháp cùng điều răn của Ngài (câu 4). Đồng thời, Vua A-sa cũng đã dẹp bỏ sự thờ thần tượng trong xứ (câu 5). Hòa bình có được là phần thưởng Chúa ban cho họ. Chính Vua A-sa cũng xác nhận: “Vì chúng ta có tìm kiếm Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng ta; chúng ta có tìm được Ngài, Ngài đã ban cho chúng ta bình an bốn phía” (câu 7b).


Sự tìm kiếm Chúa của vua và người Giu-đa không chỉ là tìm biết ý Chúa, cầu xin sự dẫn dắt của Ngài nhưng còn gắn liền với việc làm theo Lời Chúa. Sự tìm kiếm Chúa trong lòng đã được thể hiện bởi hành động cụ thể là vâng theo luật pháp Chúa và dẹp bỏ thần tượng. Nhờ đó họ được Ngài ban cho ơn phước, cụ thể là “xứ được hòa bình.”


Ngày nay, để có sự bình an trong cuộc sống, chúng ta phải hết lòng tìm kiếm Chúa. Đồng thời cũng phải dẹp bỏ sự bất khiết, những việc làm không đẹp lòng Chúa, những thần tượng nào đó trong đời sống khiến chúng ta quay lưng lại với Ngài và để việc làm theo Lời Ngài trở thành thứ yếu. Có thể là một tội lỗi nào đó hay nỗ lực để có được danh, lợi, quyền trong đời sống khiến chúng ta quên đi Lời Chúa, đưa thần tượng lên ngai để tôn thờ trong lòng mình. Xin Chúa cho chúng ta luôn ưu tiên tìm kiếm Chúa qua Lời Ngài và giữ mối tương giao mật thiết với Chúa. Chúng ta không chỉ đọc, học Kinh Thánh để biết ý Chúa nhưng sự tìm kiếm Chúa của chúng ta còn phải thể hiện thật cụ thể qua đời sống “vâng theo luật pháp và điều răn của Ngài.”


Bạn còn thần tượng nào trong đời sống cần dẹp bỏ để có thể hết lòng tìm kiếm Chúa và làm theo luật pháp của Ngài không?


Lạy Chúa, xin cho con có một đời sống tìm kiếm Chúa hết lòng, thể hiện qua việc vâng theo Lời Ngài, dẹp bỏ mọi thần tượng trong đời sống để kinh nghiệm được một cuộc đời đầy ơn phước Chúa ban.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

31 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page