top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

08-27 Nương cậy nơi Chúa


II Sử-ký 14:8-15

 

Nghe Audio


Câu gốc: “Người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài, thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn, vì người nhờ cậy Ngài” (Ê-sai 26:3).


Câu hỏi suy ngẫm: Vua A-sa gặp khó khăn nào? Ông đã làm gì để giải quyết khó khăn? Kết quả ra sao? Khi gặp khó khăn, bạn thường giải quyết bằng cách nào?


Vua A-sa của Giu-đa có trong tay quân đội hơn năm trăm ngàn lính thiện chiến nhưng Tướng Xê-rách người Ê-thi-ô-bi đã đem quân đông gấp hai lần đến hãm đánh. Trước hoàn cảnh khó khăn ấy, Vua A-sa không tuyệt vọng nhưng ông “cầu khẩn Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình.” Trong lời cầu khẩn, vua xưng Chúa là “Đức Chúa Trời của chúng tôi” đến hai lần (câu 11) vì vua tin Ngài sẽ cứu những người thuộc về Ngài. Vua nhận biết quyền năng của Chúa và tin chắc ngoài Ngài ra chẳng có ai có thể giúp người yếu thắng được kẻ mạnh. Và vua cũng tin rằng vì Danh Chúa nên Ngài sẽ chẳng để loài người thắng hơn Ngài.


Vua A-sa cầu xin sự giúp đỡ của Chúa vì lòng vua hoàn toàn “nương cậy nơi Chúa.” Trong câu 11, vua nhắc từ “giúp đỡ” đến hai lần, thể hiện lòng nương cậy tuyệt đối nơi Chúa. Trong nguy cấp vua không nhìn vào sức mạnh của kẻ thù hay tìm kiếm sự giúp đỡ của con người nhưng vua nhìn lên Chúa và nương cậy nơi Ngài vì Ngài là Đức Chúa Trời Quyền Năng. Kết quả là “Đức Giê-hô-va bèn đánh dân Ê-thi-ô-bi” và “A-sa… đuổi chúng cho đến Ghê-ra, quân Ê-thi-ô-bi ngã chết nhiều,” “chúng bị thua trước mặt Đức Giê-hô-va” (câu 12-13). Đây hoàn toàn là chiến thắng của Chúa chứ chẳng phải do quân đội của Vua A-sa. Không chỉ thắng trận, họ còn thu được vô số chiến lợi phẩm. Những gì quân Giu-đa thu được qua chiến thắng là do Đức Chúa Trời ban cho và là “rất nhiều,” được lặp đi lặp lại đến ba lần: “Họ cướp lấy rất nhiều chiến lợi phẩm” “vì chiến lợi phẩm ở các nơi đó rất nhiều” và “bắt đi rất nhiều chiên, dê, và lạc đà” (câu 14-15).


Dù là người tin kính, Vua A-sa cũng không tránh khỏi khủng hoảng nhưng nhờ đức tin mà được chiến thắng. Khi vua “làm điều thiện và ngay thẳng” (câu 2) nương cậy nơi Chúa, cầu khẩn Ngài, có một đời sống đẹp lòng Ngài thì thử thách càng lớn càng khiến cho vua và dân Chúa kinh nghiệm nhiều hơn về quyền năng giải cứu của Đức Chúa Trời. Chúa đã cho dân Ngài thấy kẻ thù càng đông, khó khăn càng lớn thì họ thấy chúng “ngã chết” càng “nhiều” (câu 9, 13) và những chiến lợi phẩm thu được sẽ “rất nhiều.” Hòa bình dường như sắp đánh mất của xứ Giu-đa đã được phục hồi nhờ đức tin và sự nương cậy Chúa của Vua A-sa.


Cơ Đốc nhân không miễn trừ khó khăn thử thách trăm bề trong cuộc sống (Gia-cơ 1:2). Hãy như Vua A-sa hết lòng kêu cầu Chúa, tin cậy nơi quyền năng của Ngài, tiếp tục bước đi bởi đức tin và vâng lời, chúng ta sẽ kinh nghiệm sự giải cứu của Chúa và được tăng trưởng hơn về phương diện thuộc linh.


Bạn có ưu tiên tìm kiếm và nương cậy Chúa khi gặp khó khăn thử thách không?


Lạy Chúa, cuộc sống trên đất không tránh khỏi khó khăn nhưng con xin trao dâng hoàn cảnh khó khăn của con cho Ngài. Con tin cậy nơi Ngài. Con tin rằng Chúa sẽ nhậm lời con theo cách của Ngài.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

43 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page