top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

08-29 Lòng can đảm của ông Giăng Báp-tít


 

Câu gốc: “Khi ta nói với kẻ dữ rằng: Mày chắc sẽ chết! — nếu ngươi không răn bảo nó, không nói với nó đặng khuyên nó từ bỏ đường xấu để cứu mạng mình, thì người dữ đó sẽ chết trong tội lỗi nó; nhưng ta sẽ đòi huyết nó nơi tay ngươi” (Ê-xê-chi-ên 3:18).


Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Vua Hê-rốt nghĩ Chúa Giê-xu chính là ông Giăng Báp-tít sống lại? Vì sao ông Giăng Báp-tít đã can đảm cảnh cáo tội lỗi của vua? Bạn làm gì khi đối diện với tội lỗi trong Hội Thánh?


Khi Chúa Giê-xu giáng sinh, xứ Pa-lét-tin do Hê-rốt Đại đế cai trị. Sau khi vua qua đời, người La Mã theo di chiếu chia vùng đất này thành ba phần giao cho ba người con của vua cai trị là các Hoàng tử A-chê-la-u, An-ti-pa, và Phi-líp. Hê-rốt vua chư hầu trong câu 1 là Hê-rốt An-ti-pa cai trị vùng đất Giu-đê và Bê-rê. Vua Hê-rốt An-ti-pa đã truyền bắt và giết ông Giăng Báp-tít vì ông can vua không được lấy bà Hê-rô-đia là vợ của Vua Hê-rốt Phi-líp, em mình, vi phạm trầm trọng luật pháp của Chúa (Lê-vi Ký 18:16). Do đó khi Chúa Giê-xu được mến mộ, danh tiếng Ngài vượt ra khỏi vùng Ga-li-lê, Vua Hê-rốt An-ti-pa lo sợ cho rằng Chúa Giê-xu là ông Giăng Báp-tít sống lại.


Khi ông Giăng Báp-tít còn sống, ông đã bắt đầu chức vụ dọn đường cho Chúa Giê-xu bằng cách kêu gọi nhiều người dân Giu-đê và Giê-ru-sa-lem ăn năn xưng tội và làm báp-tem (Mác 1:5), ông biết rằng Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt dân Ngài nếu họ cứ tiếp tục cứng lòng không chịu ăn năn “Cái búa đã để kề gốc cây; hễ cây nào không sinh trái tốt thì sẽ bị đốn và chụm” (Lu-ca 3:9), và đặc biệt nếu người lãnh đạo phạm tội xem thường luật pháp Đức Chúa Trời, sẽ làm cho đất nước bị ô uế và làm gương xấu cho nhiều người khác, vì vậy ông đã ra sức can ngăn khi Vua Hê-rốt An-ti-pa phạm tội. Ông là một người vô cùng can đảm vì dù biết chắc cảnh cáo tội lỗi của vua sẽ nhận lấy hậu quả ra sao, nhưng ông không im lặng.


Ngày nay, trước tình trạng tội lỗi xảy ra trong Hội Thánh, chúng ta làm gì? Nhiều người chọn giải pháp im lặng hoặc làm lơ, không can đảm bày tỏ quan điểm của Kinh Thánh về tội lỗi đó. Lời Chúa trong Ê-xê-chi-ên 3:19 dạy, “Trái lại, nếu ngươi răn bảo kẻ dữ, mà nó không từ bỏ sự dữ cùng đường xấu mình, thì nó sẽ chết trong tội lỗi nó; còn ngươi, thì giải cứu được linh hồn mình.” Sứ đồ Phao-lô đã lên tiếng mạnh mẽ với tình yêu thương, thậm chí đổ nước mắt ra về tội lỗi của một số người trong Hội Thánh Cô-rinh-tô, kiên nhẫn kêu gọi họ ăn năn quay trở lại. Xin Chúa cho chúng ta trước hết cần phải sống đúng với những tiêu chuẩn Chúa đòi hỏi để làm gương và khích lệ những người chung quanh sống đúng với Lời Chúa. Đồng thời can đảm giúp anh chị em mình đang sống sai để họ nhận biết tội lỗi mà quay trở lại với Chúa.


Bạn im lặng hay can đảm và yêu thương giúp anh chị em mình nhận biết tội lỗi để họ ăn năn không?


Lạy Chúa, xin giúp con kính sợ Chúa, sống theo những điều Chúa dạy để đời sống con đem lại sự gây dựng, làm gương và giúp cho những người Ngài đặt để chung quanh con ăn năn tội quay trở lại với Ngài.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

24 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page