top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

08-31 Cầu thay cho dân Chúa


Xuất Ê-díp-tô Ký 32:9-14

 

Nghe Audio


Câu gốc: “Cầu xin Chúa hãy nguôi cơn giận và bỏ qua điều tai họa mà Ngài muốn giáng cho dân Ngài” (câu 12b).


Câu hỏi suy ngẫm: Ông Môi-se đã cầu thay cho dân Chúa như thế nào và kết quả ra sao? Phân đoạn Kinh Thánh này cho bạn biết gì về Chúa, ông Môi-se, và sự cầu thay? Chúa muốn bạn cầu thay cho những ai hôm nay?


Vì người Ít-ra-ên đúc tượng bò vàng, thờ phượng nó và đánh đồng Đức Chúa Trời với thần tượng, nên Chúa đã nổi cơn thịnh nộ và cho ông Môi-se biết Ngài sẽ hình phạt dân cứng cổ và bại hoại này nhưng Chúa hứa với ông Môi-se sẽ làm cho ông thành một dân lớn (câu 9-10). Khi biết ý định của Chúa, ông Môi-se rất lo sợ cho người Ít-ra-ên vì ông đã từng chứng kiến Chúa hình phạt người Ai Cập nặng nề là dường nào! Ông liền hết lòng cầu thay cho họ, xin Chúa nguôi cơn giận không tra tay trên họ.


Rõ ràng dân Chúa đã phạm tội trọng, xứng đáng với hình phạt của Chúa vì Ngài là Đấng Chí Thánh và Công Bình, Ngài không thiên vị ai kể cả tuyển dân của Ngài. Nhưng ông Môi-se tập trung vào bản tính yêu thương, nhân từ và thành tín của Chúa để cầu thay cho dân Ngài thoát khỏi hình phạt nặng nề. Thứ nhất, Chúa đã yêu người Ít-ra-ên là thể nào khi Ngài dùng cánh tay quyền năng đưa họ ra khỏi Ai Cập, chọn họ làm tuyển dân biệt riêng cho Ngài (câu 11). Thứ hai, vì Danh vĩ đại của Chúa giữa các Dân Ngoại, không để cho người Ai Cập nhạo cười Chúa đưa người Ít-ra-ên ra khỏi xứ để tiêu diệt họ khỏi mặt đất (câu 12). Thứ ba, nếu Chúa vì yêu thương ông mà hứa cho nhà ông được sống và trở thành một dân lớn, thì ông nhắc lại tình yêu và lời hứa của Ngài đối với các tổ phụ Áp-ra-ham, Y-sác, và Ít-ra-ên mà xin Chúa tha thứ cho tuyển dân (câu 13). Đức Giê-hô-va nhậm lời và đổi ý không giáng tai họa như Ngài đã nói (câu 14). Thật ông Môi-se là người lãnh đạo mang tâm tình của Chúa. Trong khi ông và gia đình đã có thể thoát nạn lần này, nhưng ông thật lòng yêu thương người Ít-ra-ên, không vị kỷ hay ham muốn danh lợi quyền cho riêng mình. Vì thế Chúa đẹp lòng và nhậm lời cầu xin của ông Môi-se.


Phải chăng Chúa không biết hoặc không nhớ những điều ông Môi-se dâng trình? Không! Chúa không cần ai phải nhắc hay khuyên bảo Ngài nên làm gì nhưng Ngài muốn nghe lời cầu thay của chúng ta. Mặc dù chúng ta phạm tội chống nghịch Chúa, xứng đáng với hình phạt trong cơn thịnh nộ của Ngài, nhưng Chúa sẵn lòng tha thứ và phục hồi địa vị của chúng ta vì tình yêu và lòng thương xót vô biên của Ngài. Hơn nữa, Chúa Giê-xu đã chịu hình phạt chết thay cho chúng ta và Ngài đang khẩn thiết cầu thay cho con dân Ngài. Đức Chúa Trời muốn tha thứ cho chúng ta và người khác khi chúng ta hết lòng khẩn cầu xin Ngài tha thứ tội.


Bạn có nhớ để cầu thay cho anh chị em trong Hội Thánh không?


Con chúc tụng Chúa vì bản chất thánh khiết của Ngài nhắc con sợ tội. Cảm tạ Chúa vì tính yêu thương, nhân từ của Ngài nhắc con mạnh dạn đến với Ngài, cầu xin sự tha thứ khi con hoặc anh chị em con vi phạm điều răn Ngài.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

45 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page