top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

09-03 Được sai rao giảng về Chúa


 

Câu gốc: “Vậy chúng tôi làm chức khâm sai của Đấng Christ, cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo. Chúng tôi nhân Danh Đấng Christ mà nài xin anh em: Hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời” (câu 20).


Câu hỏi suy ngẫm: Cơ Đốc nhân nhận được đặc quyền gì? Đức Chúa Trời sai Cơ Đốc nhân làm gì cho thế gian? Hội Thánh bạn và bạn đang thực hiện chức vụ Chúa sai phái như thế nào?


Từ khi tổ phụ loài người là ông A-đam và bà Ê-va phạm tội, con người ở dưới cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời (Rô-ma 1:18). Nhưng bởi ân sủng và tình yêu, Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đến trần gian chịu chết trên cây thập tự để gánh hết tội lỗi của nhân loại. Từ đó, hễ ai tin nhận Chúa Giê-xu thì được hòa giải với Đức Chúa Trời (Rô-ma 5:8-10), được đặc ân trở thành con cái Chúa và được Ngài giao cho chức vụ giảng hòa để giúp người khác cũng được hòa thuận lại với Ngài (câu 18). Kể từ đó, mỗi Cơ Đốc nhân trở thành một “khâm sai của Đấng Christ.” Khâm sai hay đại sứ, sứ giả, là người đại diện cho Chúa, là phát ngôn nhân của Ngài, được ủy thác và sai đi rao giảng thông điệp hòa bình của Đấng Christ, giúp người khác hòa thuận với Đức Chúa Trời để họ nhận được đặc quyền trở nên con cái Ngài như chúng ta. Chức vụ hòa giải chính là sứ mệnh Chúa sai mỗi con dân Chúa để nài khuyên tội nhân ăn năn tội quay trở lại làm hòa với Đức Chúa Trời. Đây là công tác vô cùng quan trọng mà Hội Thánh Chúa và từng con dân Chúa cần phải quan tâm và thực hiện luôn luôn.


Sứ đồ Phao-lô cho biết Đức Chúa Trời đã “chất” tội lỗi của chúng ta trên Đấng Christ. Nghĩa là Chúa Giê-xu đã gánh hết mọi món nợ tội lỗi của chúng ta và Ngài trả thay để xóa sạch nợ cho chúng ta (Ê-phê-sô 2:13-18). Nhờ đó chúng ta được trắng án và còn được kể là công chính trước mặt Đức Chúa Trời (câu 21). Đây thật là một đặc ân quá lớn dành cho chúng ta. Vì thế, những ai đã nhận được đặc ân thì không thể nín lặng mà phải chuyên tâm rao ra điều Chúa đã làm cho mình.


Thế gian cần cơm ăn áo mặc để nuôi phần thể xác, nhưng về phần tâm linh, họ rất cần được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời để có thể sống đời đời phước hạnh nơi thiên quốc. Do đó, chức vụ giảng hòa rất quan trọng, vừa là đặc ân vừa là trách nhiệm lớn lao Chúa giao cho mỗi chúng ta. Một khi nhận biết rõ điều Chúa đã làm cho mình chúng ta mới có thể bày tỏ lòng tri ân, tình yêu cùng ân sủng Chúa đã dành ban cho chúng ta. Hơn thế nữa, khi xác định rõ trách nhiệm của mình là đại sứ của Ngài, chúng ta sẽ không ngần ngại đi ra rao giảng về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Hội Thánh và mỗi con dân Chúa phải hết lòng đầu tư cho công tác chứng đạo cứu người.


Bạn có nhận biết rõ chức vụ giảng hòa Chúa giao cho bạn không? Bạn đã thực hiện như thế nào?


Lạy Chúa, xin nhắc con luôn nhớ con là đại sứ của Chúa, được sai đi rao giảng về ơn cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giê-xu đã thực hiện trên cây thập tự, để giúp người khác phục hòa với Đức Chúa Trời.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

12 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page