top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

09-03 Để sống phục vụ và làm việc lành

Updated: Sep 4, 2020


 Câu gốc: “Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa” (câu 3-4).


Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô đưa ra những điều nào hãy làm và chớ làm để con dân Chúa hiệp một, yêu thương và sẵn lòng phục vụ nhau? Bạn thấy mình còn thiếu sót điều nào?


Trong Đấng Christ, tất cả con dân Chúa đều là những chi thể của một thân, tinh thần hiệp một với nhau đúng ra là lẽ đương nhiên. Thế nhưng trong thực tế, giữa con dân Chúa vẫn còn ít nhiều lòng tranh cạnh, kiêu ngạo, ích kỷ, thiếu quan tâm lẫn nhau, nên tinh thần phục vụ và làm việc lành cho nhau vẫn chưa được thực hiện tốt. Trong lời kêu gọi của Sứ đồ Phao-lô, ông đưa ra những điều hãy làm và những điều chớ làm để giúp cho con dân Chúa có thể phục vụ nhau và làm việc lành cho nhau trong tinh thần yêu thương, hiệp một, và ông nói đó chính là điều làm cho ông vui mừng trọn vẹn.


Ba điều con dân Chúa hãy làm là, thứ nhất, hãy hiệp ý với nhau, không có nghĩa là mọi người đều đồng ý với nhau, nhưng tất cả hãy hướng về tình yêu và sự tương giao trong Đức Thánh Linh mà đồng một lòng một ý với nhau trong Đấng Christ. Đó là sự hiệp một trong Đức Thánh Linh. Thứ hai, hãy lấy lòng khiêm nhường coi người khác như tôn trọng hơn mình, vì anh em mình cũng là người Đức Chúa Trời dựng nên như mình, đừng khinh rẻ nhau. Thứ ba, hãy tập sống quan tâm lẫn nhau, tức là biết quan tâm đến ích lợi người khác. Ba điều này là nền tảng để khích lệ nhau về tinh thần hiệp một, yêu thương, phục vụ, và làm việc lành cho nhau, nên Sứ đồ Phao-lô dạy “hãy làm.”


Hai điều con dân Chúa chớ làm, thứ nhất, chớ làm việc gì để thỏa mãn tham vọng ích kỷ hoặc tự đề cao cá nhân. Thứ hai, chớ chăm tìm lợi ích cho riêng mình mà thôi. Lợi ích của chúng ta là chính đáng nhưng hãy tập sống đừng chỉ quan tâm đến mình mà không quan tâm đến những người chung quanh. Chính hai điều này giết chết sự hiệp một và tinh thần phục vụ, nên Sứ đồ Phao-lô dạy “chớ làm.”


Đức Chúa Trời đã tạo dựng chúng ta để thực hiện những việc lành Ngài đã hoạch định cho chúng ta từ trước (Ê-phê-sô 2:10). Và Chúa Giê-xu cũng đã làm gương về tinh thần phục vụ: “Ta ở giữa các ngươi như kẻ hầu việc vậy” (Lu-ca 22:27). Để có thể sống phục vụ và làm việc lành, mỗi chúng ta cần phải tập sống theo Lời Chúa dạy, hãy làm những điều Chúa muốn và chớ làm những điều Chúa không muốn. Có như vậy, chúng ta mới có thể sống hy sinh, dấn thân gây dựng gia đình, Hội Thánh, và cộng đồng qua tinh thần phục vụ và làm việc lành của mỗi chúng ta.


Bạn có quan tâm sống phục vụ và làm việc lành theo Lời Chúa dạy không?


Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì con vẫn còn thờ ơ trong sự phục vụ và làm việc lành như điều Chúa muốn. Xin cho con hết lòng thực hiện những điều Chúa dạy để cuộc đời con ích lợi cho gia đình và Hội Thánh nhiều hơn.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


48 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page