top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

09-04 Bởi ân sủng, cho việc lành


 Câu gốc: “vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giê-xu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo” (câu 10).


Câu hỏi suy ngẫm: Sự cứu rỗi đến bởi đâu? Nhận biết điều này dẫn đến một thái độ đúng đắn nào? Một trong những mục đích của sự cứu rỗi là gì? Bạn có thể thực hiện mục đích này như thế nào?


Một số người cho rằng trong khi Sứ đồ Phao-lô rao giảng về sự cứu rỗi bởi ân sủng thì ông Gia-cơ lại nhấn mạnh đến yếu tố việc làm khi cho rằng “nếu ai nói mình có đức tin, song không có việc làm, thì ích chi chăng? Đức tin đó cứu người ấy được chăng?” (Gia-cơ 2:14). Nhưng ngay chính trong phân đoạn dạy dỗ về “việc làm,” ông Gia-cơ đã khẳng định ông Áp-ra-ham được xưng công bình bởi đức tin, không phải bởi “việc làm,” nhưng chính “việc làm” làm cho “đức tin được trọn vẹn”; nói cách khác, chính việc làm chứng tỏ đức tin đó đang “sống” và không phải là “đức tin chết” (Gia-cơ 2:22-23). Đây cũng chính là sự dạy dỗ của Sứ đồ Phao-lô khi ông khẳng định chúng ta được cứu bởi ân sủng. Sự cứu rỗi “chẳng phải bởi việc làm đâu” (câu 8), nhưng những người được cứu rỗi là “để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn” (câu 10). Nhà giải kinh James Hastings nhận định: “Không ai mạnh mẽ bác bỏ những việc tốt như nền tảng của sự cứu rỗi hơn Sứ đồ Phao-lô; không ai khẳng định việc lành như bông trái của sự cứu rỗi hơn ông.”


Trong phần mở đầu thư Ê-phê-sô chương 2, Sứ đồ Phao-lô cho thấy đặc trưng của một cuộc đời chưa kinh nghiệm sự cứu rỗi chính là những việc ác, là cuộc đời “sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng” (câu 3). Nhưng khi một người nhận được món quà ân sủng của Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi thì người đó kinh nghiệm một sự đổi mới hoàn toàn. Sứ đồ Phao-lô nói “chúng ta là việc Ngài làm ra” (câu 10). Từ “bài thơ” (poem) trong tiếng Anh xuất phát bởi từ “việc” trong tiếng Hy Lạp. Sự cứu rỗi đem chúng ta từ chỗ “đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình” (câu 1), nhưng nay giống như một “bài thơ,” chúng ta trở nên một “việc” tốt đẹp của Đức Chúa Trời. F.F. Bruce đã dịch câu này là “chúng ta là tác phẩm nghệ thuật, là kiệt tác của Ngài.” Một kiệt tác của Đức Chúa Trời được dựng nên cho một mục đích mới: thay vì làm những việc ác, việc xấu xa, việc không có giá trị trước mặt Đức Chúa Trời, thì những tạo vật mới này được dựng nên “để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo” (câu 10b). Nói cách khác, chính “việc lành” là một dấu hiệu chứng tỏ “chúng ta là việc Ngài làm ra” (câu 10a). Cơ Đốc nhân cần nhớ rằng, chúng ta được cứu bởi ân sủng, và dành cho những việc lành. Vì vậy, sống thiện lành là dấu hiệu của người được cứu bởi ân sủng.


Bạn có thực hiện những việc lành Chúa sắm sẵn cho bạn không?


Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài về món quà cứu rỗi mà Ngài ban cho con, về sự đổi mới hoàn toàn trong con. Xin Chúa cho con sống kết quả xứng đáng với quà tặng ân sủng này.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


123 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page