top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

09-04 Cầu nguyện riêng với Cha


 

Câu gốc: “Ngài lìa khỏi chúng rồi, thì lên núi mà cầu nguyện” (Mác 6:46).


Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu làm gì sau khi truyền cho dân chúng ra về? Vì sao Ngài cần thời gian ở riêng một mình? Bạn thường dành thì giờ ở riêng với Chúa như thế nào?


Trong những năm chức vụ của Chúa Giê-xu, Ngài luôn thể hiện một đời sống cầu nguyện. Có ít nhất 38 lần trong các sách Phúc Âm ghi lại việc Chúa Giê-xu cầu nguyện. Trong phân đoạn này, Sứ đồ Ma-thi-ơ ghi lại việc Chúa dành thời gian cầu nguyện một mình ngay trước và sau phép lạ hóa bánh cho hơn năm ngàn người ăn (Ma-thi-ơ 14:13-23). Điều này chứng tỏ mối liên hệ mật thiết của Ngài với Đức Chúa Cha, và chức vụ trên đất của Ngài luôn tùy thuộc vào ý muốn Cha. Mặc dù Chúa Giê-xu cũng là Đức Chúa Trời, nhưng khi làm người, Ngài vẫn dành thời gian cầu nguyện riêng với Cha. Cầu nguyện là việc làm thường xuyên của Chúa để tương giao với Ba Ngôi Đức Chúa Trời.


Người Do Thái rất coi trọng việc cầu nguyện, họ cầu nguyện nhiều lần trong ngày. Khi Chúa Giê-xu cầu nguyện, Ngài thể hiện mình là một con người như bao người nam Do Thái khác. Ngài cũng muốn để lại tấm gương đời sống cầu nguyện cho môn đệ và những người theo Ngài, đó là một đời sống luôn tìm kiếm ý muốn của Cha Thiên Thượng qua thì giờ cầu nguyện riêng.


Chúng ta thấy Chúa Giê-xu dành thời gian cầu nguyện riêng vào mọi lúc. Giữa những bận rộn trong chức vụ, Ngài vẫn ưu tiên dành thời gian cầu nguyện. Chúa cầu nguyện vào sáng sớm (Mác 1:35). Ngài cầu nguyện lúc chiều tối (Ma-thi-ơ 14:23). Ngài thức cầu nguyện thâu đêm (Lu-ca 6:12). Chúa cũng cầu nguyện cho người khác (Lu-ca 23:34; Giăng 17:7, 20-21). Trước khi bị bắt, Chúa Giê-xu cũng chiến đấu trong sự cầu nguyện tại vườn Ghết-sê-ma-nê (Lu-ca 22:39-46). Chúa Giê-xu đã bày tỏ một đời sống cầu nguyện từ khi bắt đầu chức vụ cho đến khi chịu chết trên thập tự giá. Cả bốn trước giả Phúc Âm đều ký thuật nhiều lần Chúa Giê-xu tìm nơi thanh vắng để cầu nguyện. Ngài thuận phục ý muốn và mục đích của Đức Chúa Trời qua việc dành thời gian ở riêng với Cha.


Thì giờ ở riêng với Chúa rất quan trọng và cần thiết đối với mỗi Cơ Đốc nhân. Đó chính là lúc chúng ta tương giao, trò chuyện, và lắng nghe tiếng Chúa. Chúng ta cũng sẽ nhận được năng lực Thiên Thượng để đối diện với bao khó khăn của cuộc sống. Đây cũng là thì giờ nuôi dưỡng mối liên hệ với Cha để nhận biết ý muốn Ngài và sống làm theo ý muốn Cha chúng ta trên trời. Con dân Chúa có thể hiệp chung với tín hữu khác trong những thì giờ cầu nguyện tại nhà thờ, trong nhóm nhỏ, tại gia đình, v.v… Nhưng chúng ta không thể bỏ qua thì giờ cầu nguyện riêng với Chúa qua thì giờ tĩnh nguyện. Phát triển đời sống cầu nguyện và dành thì giờ ở riêng với Chúa sẽ giúp con dân Chúa giữ vững đức tin và sống kết quả cho Chúa.


Bạn có dành giờ cầu nguyện riêng với Chúa không?


Tạ ơn Chúa đã ban cho con đặc ân được tương giao với Ngài. Xin giúp con biết kỷ luật giữ giờ cầu nguyện riêng với Chúa mỗi ngày để nuôi dưỡng mối liên hệ mật thiết với Ngài.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

29 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page