top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

09-04 Cầu thay cho người chăn bầy


 

Câu gốc: “Cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo, hầu cho tôi được rao truyền lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ,…” (Cô-lô-se 4:3).


Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô đã dạy Mục sư trẻ Ti-mô-thê những công tác chính yếu nào trong chức vụ chăn bầy? Cơ Đốc nhân học biết những điều này để làm gì? Tại sao Cơ Đốc nhân cần quan tâm đến chức vụ giảng dạy của người chăn bầy trong Hội Thánh và cầu thay cho họ?


Mở đầu lời khuyên trong chức vụ chăn bầy của Mục sư trẻ Ti-mô-thê, Sứ đồ Phao-lô khẳng định: “Kìa là điều con phải rao truyền và dạy dỗ” (câu 11). Đây là hai công tác chính của một mục sư tại Hội Thánh. “Rao truyền và dạy dỗ” phải luôn được các mục sư đặc biệt quan tâm vì đó là cách đầu tư tốt nhất để con dân Chúa được tăng trưởng tâm linh và Hội Thánh phát triển vững mạnh.


Sứ đồ Phao-lô nhắc Mục sư Ti-mô-thê rằng, “Con hãy chú trọng đến việc đọc Kinh Thánh trong các buổi nhóm, việc khuyên bảo và dạy dỗ cho đến khi ta đến” (câu 13 Bản Truyền Thống Hiệu Đính—BTTHĐ). Đọc Lời Chúa, khuyên bảo, và giảng đạo là những điều mà một người chăn bầy phải chuyên cần thực hiện. Mục sư cũng là một Cơ Đốc nhân, là một con cái của Chúa nhưng ông được giao trọng trách làm người chăn thuộc linh của Hội Thánh, nên mục sư phải “chăm chỉ” dùng Lời Chúa để nuôi bầy chiên của mình. Rõ ràng chức vụ chính của một người chăn là đọc Kinh Thánh, rao truyền và giảng dạy Lời Chúa. Ngoài ra, có năm lãnh vực ông phải làm gương là “lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch” (câu 12).


Mục sư là người được Chúa kêu gọi, ban ân tứ, và giao trọng trách giảng dạy. Chức vụ chăn bầy này cũng đã được giáo hội ủy thác tại Hội Thánh địa phương (câu 14). Vì vậy mục sư thường phải tận tâm thực hiện trách nhiệm được giao, cẩn trọng với chính mình và sự giảng dạy của mình để cả ông lẫn bầy chiên đều được tăng trưởng tâm linh và được cứu (câu 16).


Cơ Đốc nhân cần học biết những điều trên để hiểu rằng chức vụ chăn bầy của các mục sư là chức vụ được Chúa kêu gọi đặc biệt (Ê-phê-sô 4:11-13), được Hội Thánh tín nhiệm và giáo hội sai phái. Mỗi con dân Chúa cần biết những khó nhọc trong chức vụ và quan tâm cầu thay để mục sư là những người chăn có năng lực thuộc linh chuyên tâm và cẩn thận trong sự rao truyền và dạy dỗ của mình. Sứ đồ Phao-lô cũng đã viết cho con dân Chúa tại Hội Thánh Cô-lô-se rằng: “Cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo, hầu cho tôi được rao truyền lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ,…” Khi mục sư được tín hữu cầu thay để có ơn của Chúa giảng đạo, rao truyền chân lý và khuyên dạy bầy chiên sống theo đúng Lời Chúa dạy trong Kinh Thánh thì chắc chắn Hội Thánh sẽ tăng trưởng và nhiều người được cứu.


Bạn có cầu thay cho chức vụ của mục sư trong Hội Thánh không?


Lạy Chúa, xin nhắc nhở con biết quan tâm đến chức vụ chăn bầy của mục sư và hết lòng cầu thay, hỗ trợ để họ chu toàn thánh chức Chúa giao, cùng nhau góp phần gây dựng và phát triển Hội Thánh Chúa.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

23 views0 comments

Recent Posts

See All

Kommentarer


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page