top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

09-07 Một tâm linh than khóc


 

Câu gốc: “Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi!”


Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao than khóc là phước? Phước nhận được là gì? Phước lành này cho bạn biết gì về tình trạng thuộc linh của mình?


Than khóc thường đi đôi với đau buồn. Nhưng trong phước lành thứ hai, Chúa Giê-xu lại nói: “Phước cho những kẻ than khóc.” Vì sự than khóc ở đây theo sau sự nhận biết nghèo khó tâm linh nên phải hiểu là sự than khóc thuộc linh. Trong II Cô-rinh-tô 7:10-11, Sứ đồ Phao-lô cho biết sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời dẫn đến sự ăn năn, và sự ăn năn lại liên quan đến tội lỗi. Như vậy, than khóc theo ý Chúa là than khóc về tội lỗi (Thi-thiên 38:18). Chúa Giê-xu không nói Cơ Đốc nhân lúc nào cũng tỏ ra buồn rầu, đau khổ, và Ngài cũng không nói Cơ Đốc nhân khóc than khi đối diện với hoàn cảnh khó khăn, mà là than khóc vì nhận biết tội lỗi.


Thứ nhất, khóc than về tội lỗi của chính mình. Phước lành thứ nhất liên quan đến khía cạnh hiểu biết khi nhận thức về sự phá sản thuộc linh của mình, phước lành thứ hai liên quan đến khía cạnh cảm xúc. Khi thật sự nhận thức mình là ai thì lòng chúng ta sẽ bị khuấy động và tuôn tràn cảm xúc qua sự than khóc. “Than khóc” không chỉ diễn ra một lần trong quá khứ khi tội nhân nhận biết tội lỗi và tin nhận Chúa Giê-xu, nhưng “than khóc” là động từ ở thì hiện tại nói lên một hành động vẫn đang tiếp diễn, nghĩa là than khóc về tội lỗi không dừng lại khi có sự cứu rỗi nhưng vẫn tiếp diễn trong đời sống mỗi ngày của Cơ Đốc nhân.


Thứ hai, Cơ Đốc nhân không chỉ khóc cho tội lỗi của mình mà còn khóc cho tội lỗi của những người chung quanh, của xã hội mình đang sống (Thi-thiên 119:136; Giê-rê-mi 9:1). Sứ đồ Phao-lô đã từng than khóc cho những người mang danh là tín hữu nhưng không thật sự biết Chúa và sống một cuộc đời sai trật (Phi-líp 3:18). Ngày nay chúng ta có than khóc cho con cái mình khi chúng rời bỏ đức tin, chạy theo những trào lưu, lối sống của đời này? Chúng ta có than khóc vì nhiều người chống nghịch Chúa, thỏa hiệp với mê tín dị đoan thờ hình tượng?

Chúa nói người than khóc về tội lỗi sẽ được phước vì “sẽ được yên ủi”—sự yên ủi đến bởi sự tha thứ. Nói cách khác, chỉ có những người than khóc về tội lỗi mới được “phước” vì người đó sẽ nhận được sự tha thứ cho tội lỗi. Làm sao để trở thành người than khóc về tội lỗi? Chỉ có Lời Chúa mới cho chúng ta biết đâu là tội lỗi và đâu là thánh sạch, và cho chúng ta một cái nhìn nhạy bén về những cám dỗ đang diễn ra quanh mình. Vì vậy hãy lắng nghe Chúa phán với mình mỗi ngày qua thì giờ tĩnh nguyện cá nhân để nhận lấy sự tha thứ và phục hồi từ Chúa và để nhận lấy quyền năng sống cuộc đời đẹp lòng Ngài.


Bạn có than khóc cho tội lỗi của mình và của người chung quanh mình không?


Lạy Chúa, xin cho con thành thật tra xét đời sống con mỗi ngày. Xin Lời Chúa soi sáng và thanh tẩy đời sống con. Xin Chúa cũng thương xót cứu đất nước con và ban sự cứu rỗi cho những người thân yêu của con.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

29 views

Recent Posts

See All

留言


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page