top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

09-07 Sống nhu mì giữa mọi người


 

Câu gốc: “Nhưng chúng tôi đã ăn ở nhu mì giữa anh em, như một người vú săn sóc chính con mình cách dịu dàng vậy” (câu 7).


Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cho biết ông và đoàn truyền giáo của ông mang Phúc Âm đến với các tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca bằng cách nào? Ông đã sống giữa họ ra sao? Ông dùng hình ảnh nào để nói về tấm lòng của ông đối với họ? Bạn cư xử như thế nào giữa mọi người?


Sau khi gặp sự bức hại tại thành Phi-líp, Sứ đồ Phao-lô và những người trong đoàn truyền giáo của ông tiếp tục đi đến thành Tê-sa-lô-ni-ca để rao giảng Phúc Âm. Cảm tạ Chúa, những người tại đây đã sẵn lòng tiếp nhận Phúc Âm. Tuy nhiên, Sứ đồ Phao-lô cũng gặp nhiều sự chống đối nên sau đó ông phải rời khỏi nơi đây một cách vội vã (Công Vụ 17:5, 10). Về sau, ông đã sai học trò của mình là ông Ti-mô-thê trở lại thăm con dân Chúa tại Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca để khích lệ đức tin họ (I Tê-sa-lô-ni-ca 3:2).


Trong thư gửi cho Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca, Sứ đồ Phao-lô khẳng định khi ông đến rao giảng Phúc Âm cho họ, ông không hề dùng “lời dua nịnh,” hay vì “tư lợi mà làm,” và có “Đức Chúa Trời chứng cho” ông (câu 5). Ngược lại, ông đã “ăn ở nhu mì giữa họ” (câu 7a). Dù ông có quyền bắt họ “tôn trọng” ông như một “sứ đồ của Đấng Christ,” nhưng ông không làm điều đó vì ông không “cầu vinh hiển đến từ loài người” (câu 6). Ông dùng hình ảnh của “người vú săn sóc con mình cách dịu dàng” để nói lên cách ông đối xử với các tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca (câu 7b).


Thật vậy, Sứ đồ Phao-lô đã vô cùng dịu dàng, mềm mại chăm sóc các tín hữu tại Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca, ân cần dạy dỗ và ôn tồn động viên họ trong tinh thần nâng đỡ, tôn trọng. Ông yêu thương và xem họ rất “thiết nghĩa” với ông. Ông không những chỉ đem Phúc Âm cứu rỗi đến với họ mà còn sẵn sàng hiến cả sự sống của ông cho họ (câu 8). Mẫu mực Sứ đồ Phao-lô sống và bày tỏ tấm lòng khi ở giữa những người Tê-sa-lô-ni-ca là mẫu mực của một người mẹ hiền ấp ủ và chăm sóc cho con thơ của mình, đó là sự săn sóc tràn đầy tình cảm yêu thương, nhu mì, mềm mại.


Sứ đồ Phao-lô khuyên con cái Chúa trong thư Phi-líp 4:5 rằng: “Hãy cho mọi người đều biết nết nhu mì của anh em” vì chính ông đã “ăn ở nhu mì giữa mọi người.” “Ăn ở nhu mì” là cách cư xử nhẹ nhàng, từ tốn và dịu dàng trong tinh thần khiêm nhường, tôn trọng người khác. Chúa Giê-xu đã kêu gọi chúng ta hãy học theo gương Ngài, “Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của Ta, và học theo Ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ” (Ma-thi-ơ 11:29). Cơ Đốc nhân phải sống một nếp sống nhu mì, mềm mại giữa mọi người để qua đó, nếp sống chúng ta mới có thể thu hút người khác đến với Chúa.


Bạn có đang sống với “nết nhu mì” giữa gia đình, Hội Thánh và xã hội không?


Lạy Chúa, tấm lòng của Sứ đồ Phao-lô đối với những tín hữu tại Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca thật đáng quý. Xin giúp con học theo gương của Chúa và của Sứ đồ Phao-lô để luôn cư xử nhu mì, mềm mại với mọi người.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

33 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page