top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

09-10 Đối thoại hay độc thoại?


 

Câu gốc: “Tôi sẽ cầu khẩn Ngài trọn đời tôi, bởi vì Ngài có nghiêng tai qua tôi” (Thi-thiên 116:2).


Câu hỏi suy ngẫm: Khi Tiên tri Đa-ni-ên cầu nguyện, chuyện gì đã xảy ra? Chúa đáp lời cầu nguyện của ông từ khi nào? Điều gì cho thấy đối với ông, cầu nguyện là đối thoại chứ không phải độc thoại? Bạn kinh nghiệm sự cầu nguyện sống động, hai chiều như thế nào?


Chúng ta không biết Tiên tri Đa-ni-ên cầu nguyện trong bao lâu, nhưng ông thuật lại rằng khi “ta còn đương nói,” “ta còn nói trong khi cầu nguyện” thì Thiên sứ Gáp-ri-ên đã được Chúa sai đến để trả lời cầu nguyện của ông (câu 20-21). Nếu chúng ta thấy ở phần trước ông dâng những lời xưng tội và cầu xin lên cho Chúa, thì ở câu 22-27, ông lắng nghe tiếng Chúa đáp lời ông. Trong câu 23, Thiên sứ Gáp-ri-ên cho biết “Lời phán dặn đã ra từ khi ngươi bắt đầu nài xin.” Như vậy, với Tiên tri Đa-ni-ên, cầu nguyện là thưa chuyện cùng Chúa và lắng nghe Chúa phán. Đối với ông, cầu nguyện là dốc đổ tâm tư, tình cảm của mình lên cho Chúa và lắng nghe kế hoạch, ý muốn của Ngài. Vì Chúa là một thân vị sống, nên cầu nguyện không phải là độc thoại, là tự nói với chính mình, tự nhủ với lòng mình hay tự vấn lương tâm. Cầu nguyện là cuộc đối thoại chân thành, là dốc đổ những suy tư, cảm xúc, ý định sâu thẳm nhất của mình lên Đức Chúa Trời, đồng thời lắng nghe tiếng Ngài phán với mình.


Trước giả Thi-thiên 115 nói đến việc dân ngoại bang chất vấn Đức Chúa Trời của Ít-ra-ên ở đâu? Có lẽ vì Dân Ngoại có các hình tượng còn Đức Chúa Trời của Ít-ra-ên thì vô hình, “ở trên các tầng trời” (câu 3) và Ngài lại nghiêm cấm người thờ phượng Ngài làm tượng chạm (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:4). Tuy nhiên, trước giả nghiệm ra rằng “Hình tượng có miệng mà không nói… Có tai mà không nghe… Cuống họng nó chẳng ra tiếng nào” (Thi-thiên 115:5-7), còn Đức Chúa Trời là thân vị sống động, Đấng nghe và đáp lời cầu nguyện của con cái Ngài (Giê-rê-mi 33:3).


Khi cầu nguyện, Chúa trò chuyện với chúng ta bằng nhiều cách, Ngài chỉ cho chúng ta một câu Kinh Thánh, nhắc chúng ta nhớ lời khuyên của một người hướng dẫn tin kính, nghe được lời giảng hoặc bài học Kinh Thánh giải đáp cho những thắc mắc của chúng ta, qua tiếng êm dịu nhỏ nhẹ nhưng bền bỉ cáo trách trong lòng, qua sự bình an từ Chúa Thánh Linh ngập tràn trong tâm hồn khi chúng ta dốc đổ nỗi buồn lo của mình lên cho Chúa, v.v… Tuy nhiên, không giới hạn ở đó, Đức Chúa Trời đã và vẫn đang phán trực tiếp với con cái Ngài, đặc biệt khi chúng ta cầu nguyện. Tiên tri Đa-ni-ên đã nghe được tiếng ấy, và hàng ngàn, hàng triệu Cơ Đốc nhân cũng làm chứng cho kinh nghiệm đó. Xin Chúa cho chúng ta cứ chân thành dốc đổ tâm tư của mình lên cho Chúa và lắng nghe tiếng phán của Ngài. Nhưng cần nhớ Chúa phán với chúng ta bằng cách nào là chọn lựa của Ngài.


Cầu nguyện đối với bạn là độc thoại hay đối thoại?


Cảm tạ Chúa vì Ngài yêu thích trò chuyện với con cái Ngài. Xin giúp con chân thành khi cầu nguyện và yên lặng lắng nghe tiếng Ngài phán dạy cùng con mỗi ngày.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

27 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page