top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

09-12 Chúa thành tín

Updated: Sep 12, 2023


 

Câu gốc: “Ngày nay, Ta bắt trời và đất làm chứng cho các ngươi rằng Ta đã đặt trước mặt ngươi sự sống và sự chết, sự phước lành và sự rủa sả. Vậy, hãy chọn sự sống, hầu cho ngươi và dòng dõi ngươi được sống” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 30:19).


Câu hỏi suy ngẫm: Người Phi-li-tin và A-rập đã gây thiệt hại nào cho Giu-đa? Vua bị bệnh gì? Vì sao Chúa cho phép những điều này xảy ra? Bạn học gì về sự thành tín của Chúa?


Tất cả những gì Chúa đã phán với Vua Giô-ram qua Tiên tri Ê-li đều nhanh chóng trở thành sự thật. Ngài đã “khêu lòng” người Phi-li-tin phía tây và người Ả-rập phía tây nam của Giu-đa nghịch với Vua Giô-ram. Hai dân tộc này đã triều cống cho Giu-đa trong thời Vua Giô-sa-phát tin kính (II Sử-ký 17:11) nhưng bây giờ lại “hãm đánh Giu-đa, lấn vào trong cả xứ, đoạt lấy các tài vật thấy trong cung điện vua, và bắt các vương tử cùng hậu phi của người đi làm phu tù, đến nỗi trừ ra Giô-a-cha con trai út người, thì chẳng còn sót lại cho người một con trai nào hết” (câu 17). Đây là tổn thất rất lớn về nhân mạng vì các tù binh đều sẽ bị giết. Vua Giô-ram đã giết tất cả em ruột của mình, giờ đây các con trai của ông cũng bị giết chỉ còn một người. Gieo gì gặt nấy và Chúa luôn thực hiện những gì Ngài đã hứa (Giê-rê-mi 17:10). Sau hết, Vua Giô-ram mắc bệnh nan y trong ruột. Hai năm sau, “ruột gan Giô-ram vì bệnh tan rớt ra và người chết cách đau đớn dữ tợn” (câu 19). Đó là kết cuộc đau đớn của một người “làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va” và “lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ người” (câu 6, 10).


Chúa luôn giữ lời hứa của Ngài, con trai út của Vua Giô-ram còn sống là do Chúa giữ lời hứa với Vua Đa-vít “ban một ngọn đèn cho người và con cháu người đến đời đời” (câu 7). Chúa đã dành cho Vua Giô-ram nhiều thời gian và cơ hội để ăn năn. Sự sửa phạt dành cho vua ngày một tăng, từ sự phản nghịch lúc đầu của Ê-đôm và Líp-na, sau đó là lời cảnh báo qua thư của Tiên tri Ê-li, rồi đến những tai họa xảy ra cho người và tài vật của vua. Ngài đã sai Tiên tri Ê-li gửi thư để vua biết chắc những tai họa sẽ xảy ra không phải là tình cờ mà là sự đoán phạt của Chúa để vua ăn năn. Cuối cùng là căn bệnh bất trị kéo dài trong hai năm. Thế nhưng từ đầu cho đến cuối, cả trong những ngày tháng cuối cùng trên giường bệnh, cũng không hề thấy vua ăn năn.


Chúa đặt trước mặt dân Ngài sự sống và phước lành, sự chết và tai họa (Phục-truyền Luật-lệ Ký 30:15) và Ngài chắc chắn sẽ thực hiện những lời hứa của Ngài. Vua Giô-ram từ chối ăn năn, chọn sự chết và tai họa, vua đã nhanh chóng nhận những điều đó cho bản thân và gia đình. Đây là bài học lớn cho mỗi chúng ta. Đừng ai khinh lờn lời cảnh báo của Đấng Thành Tín. Hãy ăn năn ngay khi còn cơ hội.


Bạn có điều gì cần ăn năn và từ bỏ?


Tạ ơn Chúa là Đấng thành tín không hề thay đổi. Xin cho con nhận ra những điều con làm không đẹp lòng Chúa để con biết ăn năn, từ bỏ hầu cho đời sống con luôn đẹp lòng Ngài.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

32 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page