top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

09-12 Sống theo Lời Chúa


Phục-truyền Luật-lệ Ký 4:1-4

 

Nghe AudioCâu gốc: “Hỡi Ít-ra-ên, bây giờ hãy nghe những mệnh lệnh và luật lệ mà ta dạy các ngươi; hãy làm theo, để các ngươi được sống và vào xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi ban cho các ngươi nhận được” (câu 1).


Câu hỏi suy ngẫm: Mở đầu chương 4, ông Môi-se kêu gọi người Ít-ra-ên điều gì? Điều này có ý nghĩa quan trọng thế nào với họ? Những động từ trong lời kêu gọi này giúp dân Chúa ý thức điều gì? Bạn nhận lãnh gì khi làm theo Lời Chúa?


Sau khi kết thúc phần giới thiệu lịch sử quan trọng của người Ít-ra-ên, ông Môi-se mở đầu chương mới bằng lời kêu gọi toàn dân Ít-ra-ên hãy lắng nghe những mệnh lệnh và luật lệ của Chúa, đồng thời hãy làm theo để được sống và có thể bước vào nhận xứ Đức Chúa Trời hứa ban cho họ làm sản nghiệp. Lời kêu gọi này của ông Môi-se nhằm giúp dân Chúa nhận biết được Đức Chúa Trời là ai thông qua những mệnh lệnh và luật lệ của Ngài. Chúng ta lưu ý, sự hiểu biết về Lời Chúa mà ông Môi-se đề cập ở đây không đơn thuần chỉ là sở hữu một khối kiến thức về Đức Chúa Trời, nhưng vượt lên trên sự hiểu biết đó là cần phải sống với những điều mình hiểu biết, đồng thời ông cũng căn dặn họ không được phép thêm hay bớt bất kỳ điều gì vào luật lệ của Chúa.


Việc ông Môi-se dùng một loạt động từ “nghe, làm theo, chớ thêm, đừng bớt, giữ theo,” nhằm giúp dân Chúa nhận thức được tính quan trọng của Lời Đức Chúa Trời mà họ cần phải tuân theo. Sở dĩ điều này quan trọng với người Ít-ra-ên lúc bấy giờ vì trong xứ Ca-na-an có vô số tà thần, và nguy cơ họ bị dẫn dụ đi theo những thần ấy là rất cao. Điều này đã từng xảy ra trong lịch sử dân Chúa khi họ đi theo và thờ lạy tà thần Ba-anh-Phê-o, và phải trả giá bằng cái chết. Có thể nói, yếu tố quan trọng đầu tiên giúp người Ít-ra-ên có thể nhận và hưởng được một cuộc sống an lành nơi Đất Hứa là phải sống theo Lời Chúa dạy.


Trong cuộc sống hiện đại, ngoài việc nghe giảng Lời Chúa hằng tuần, thì việc tìm hiểu và nghiên cứu Lời Chúa bằng nhiều phương tiện trở nên dễ dàng hơn đối với chúng ta. Đây là một điều tốt đẹp vì mọi người có thể hiểu biết thêm về Lời Chúa dạy. Thế nhưng, điều này lắm khi lại dẫn đến một thực trạng tiêu cực khác, ấy là có nhiều người sở hữu một lượng kiến thức lớn về Lời Chúa, nhưng bản thân họ lại không sống theo điều mình đã biết về Ngài. Có thể nói, trải qua nhiều thời đại, việc sống theo Lời Chúa luôn là một thách thức cho bất kỳ ai. Chúng ta cần nhận thức rằng, sở dĩ Chúa kêu gọi chúng ta sống theo Lời Ngài là vì chỉ có nếp sống thuận phục mới giúp chúng ta kinh nghiệm được phước hạnh và an vui trong Ngài mà thôi. Mọi nếp sống ngoài Chúa và Lời Chúa đều dẫn đến sự hủy diệt như những tiền nhân của Ít-ra-ên đã phải trả giá khi họ đi theo thần Ba-anh-Phê-o.


Điều gì ngăn trở bạn vẫn chưa sống theo điều Chúa dạy mình?


Lạy Chúa, xin giúp con không chai lì trước lời dạy của Ngài. Xin cho con luôn sống theo Lời Chúa dạy và kinh nghiệm được phước hạnh đến từ Ngài.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


40 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page