top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

09-13 Được tỏ những điều kín nhiệm


 

Câu gốc: “Lời phán dặn đã ra từ khi ngươi bắt đầu nài xin; và ta đến để tỏ lời đó cho ngươi, vì ngươi đã được yêu quý lắm” (câu 23a).


Câu hỏi suy ngẫm: Tóm tắt lời tiên tri của Thiên sứ Gáp-ri-ên. Những sự kiện chính nào trong dòng sự kiện sẽ diễn ra từ câu 24-27? Vì sao mạc khải này là “sự khôn ngoan và thông sáng” cho Tiên tri Đa-ni-ên? Vì sao Chúa bày tỏ sự kín nhiệm về tương lai cho ông? Ngày nay Chúa vui thích bày tỏ chương trình của Ngài cho những ai?


Khi cầu nguyện xưng tội và xin Đức Chúa Trời phục hồi thành Giê-ru-sa-lem, Tiên tri Đa-ni-ên đã được Chúa đáp lời qua sự bày tỏ về bảy mươi tuần lễ (câu 22-23). Đức Chúa Trời đã định bảy mươi tuần lễ để xóa bôi tội lỗi và “đem sự công bình đời đời vào.” Bảy mươi tuần lễ được chia làm hai giai đoạn: giai đoạn bảy tuần và sáu mươi hai tuần; và giai đoạn một tuần (câu 24-27). Giai đoạn bảy tuần và sáu mươi hai tuần bắt đầu từ lúc dân Chúa nhận được lệnh tu bổ cho đến khi Đấng Chịu Xức Dầu làm Vua (câu 25). Trong giai đoạn này thành sẽ được xây lại. Sau đó, “Đấng Chịu Xức Dầu sẽ bị trừ đi,” thành thánh và đền thánh bị phá hủy, việc dâng của lễ chấm dứt, chiến tranh xảy ra (câu 26-27). Tuần cuối cùng sẽ kết thúc ở kỳ sau rốt mà Chúa đã định (câu 27).


Đây là một trong những lời tiên tri khó hiểu trong Kinh Thánh. Các nhà giải kinh giải nghĩa nhiều cách khác nhau cho những sự kiện này. Tuy nhiên, cách giải nghĩa nào cũng đồng ý rằng bảy mươi tuần lễ là thời gian Đức Chúa Trời sẽ khôi phục Ít-ra-ên cả về thuộc thể lẫn thuộc linh. Trong suốt “bảy mươi tuần lễ” hay “bảy mươi lần bảy” tức 490 năm này, một số điều sẽ phải được ứng nghiệm: Đền thờ vật chất được tái lập rồi lại bị phá hủy (câu 25-26), dân Chúa sẽ không còn phạm tội nữa, tội lỗi được tiêu trừ, sự công chính đời đời được thiết lập (câu 24).


Tại sao sự bày tỏ này được xem là “sự khôn ngoan và thông sáng” cho Tiên tri Đa-ni-ên (câu 22)? Vì đó là sự bày tỏ vượt trên mong đợi, suy nghĩ của ông (tức là Ít-ra-ên thuộc thể được phục hồi), để có được sự trông đợi tối thượng, thuộc linh cao hơn, tức là sự phục hồi thành thánh của Đức Chúa Trời. Vì ông “được yêu quý lắm” (câu 23), nên Chúa đã bày tỏ, chia sẻ kế hoạch lớn lao này của Ngài cho ông. Sách A-mốt 3:7 khẳng định: “Chúa Giê-hô-va chẳng có làm một việc gì mà Ngài chưa tỏ sự kín nhiệm Ngài ra trước cho tôi tớ Ngài, là các đấng tiên tri.” Như một người bạn thiết, Đức Chúa Trời đã tỏ điều kín nhiệm, ý định trong tương lai của Ngài cho Tiên tri Đa-ni-ên, và Ngài cũng vui thích để bày tỏ ý muốn, chương trình của Ngài cho những người “được yêu quý lắm” của Ngài là mỗi chúng ta.


Làm thế nào để bạn có chung góc nhìn, sự trông cậy cao trọng, thuộc linh với Chúa? Bạn có phải là đầy tớ, là bạn thiết hữu của Chúa chưa?


Cảm tạ Chúa vì Ngài lấy làm vui thích mà chia sẻ điều kín nhiệm, việc Ngài sẽ làm ra cho các đầy tớ của Ngài. Xin giúp con luôn thiết tha trò chuyện, lắng nghe tiếng Ngài mỗi ngày.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

37 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page