top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

09-14 Bóng của sự tốt lành


 

Câu gốc: “Vả, luật pháp chỉ là bóng của sự tốt lành ngày sau” (câu 1a).


Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao nói luật pháp “chỉ là bóng”? Nếu việc dâng tế lễ theo luật pháp không giải quyết được vấn đề tội lỗi thì tác dụng thật sự của nó là gì? So với người Ít-ra-ên thời Cựu Ước, Cơ Đốc nhân ngày nay đang hưởng “sự tốt lành” như thế nào?


Khi mô tả luật pháp Môi-se chỉ là bóng của sự tốt lành ngày sau, trước giả ngụ ý rằng luật pháp báo trước các phước hạnh của giao ước mới mà Chúa Giê-xu sẽ đem đến. Phần nghi lễ của luật pháp chỉ ra sự cần thiết phải có các “thực tại” (hình thật) tối hậu của chức vụ tế lễ thượng phẩm của Chúa Cứu Thế. Theo một ý nghĩa, thì chúng ta vẫn còn phải chờ để được hưởng sự cứu rỗi trọn vẹn đã được hoàn tất cho chúng ta (9:28; 13:14).


Vào ngày Đại Lễ Chuộc Tội, máu của sinh tế rải ra trên Hòm Giao Ước chứa hai bảng đá ghi Mười Điều Răn bên trong. Thay vì nhìn vào luật pháp để thấy tội lỗi con người đã vi phạm thì Đức Chúa Trời nhìn vào máu sinh tế và tha thứ những lỗi lầm của họ trong một thời gian.


Nhưng việc dâng tế lễ đó chỉ có tác dụng tạm thời, “huyết của bò đực và dê đực không thể cất tội lỗi đi được” (câu 4). Đó là lý do thầy tế lễ phải dâng sinh tế liên tục từ năm này qua năm khác. Thông qua hệ thống tế lễ, người Ít-ra-ên có thể đến với Đức Chúa Trời Thánh Khiết. Dù đã có máu của sinh tế, nhưng lương tâm họ không khỏi dằn vặt vì những thiếu sót của mình, và không một ai, ngay cả thầy tế lễ, có thể đứng nổi trong sự hiện diện vinh quang của Đức Chúa Trời Chí Cao.


“Những tế lễ đó chẳng qua là mỗi năm nhắc cho nhớ lại tội lỗi” (câu 3). Việc liên tục dâng tế lễ chính là sự nhắc nhở liên tục rằng mỗi người vẫn đang phạm tội, rất cần sự tha thứ của Đức Chúa Trời, từ đó hướng lòng họ khao khát “sự tốt lành ngày sau,” chính là sinh tế trọn vẹn có khả năng giải quyết triệt để vấn đề tội lỗi, không chỉ là “che đậy” mà phải là “cất bỏ.” Và đó chính xác là những gì ông Giăng Báp-tít đã tuyên bố khi ông chỉ cho người khác đến với Chúa Giê-xu: “Kìa, Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi” (Giăng 1:29).


Cơ Đốc nhân ngày nay đang ở trong “sự tốt lành ngày sau” mà trước giả thư Hê-bơ-rơ đề cập trong câu 1. Bởi nhờ máu quý báu của Chúa Giê-xu đã đổ ra trên thập tự giá đền tội cho cả nhân loại, mọi hình phạt về tội lỗi chúng ta đã được cất đi. Giờ đây, chúng ta có thể gặp gỡ Đức Chúa Trời hằng ngày, trò chuyện với Ngài, cầu xin Ngài tha thứ những lỗi lầm và ban năng lực để sống đắc thắng cho Ngài giữa cuộc đời đầy cám dỗ này. Còn gì tốt lành và tuyệt vời cho bằng đời sống mới trong Chúa Cứu Thế Giê-xu!


Bạn làm gì để gìn giữ mối liên hệ mật thiết với Chúa và liên tục kinh nghiệm sự tốt lành trong ân sủng Ngài?


Tạ ơn Chúa Giê-xu vì máu quý báu Ngài đổ ra trên thập tự giá, máu được dâng lên một lần đủ cả, có quyền năng tẩy sạch mọi tội lỗi con, và ban năng quyền để con có thể sống cuộc đời mới kết quả cho Ngài. Tạ ơn Chúa vì sự tốt lành của Ngài.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

18 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page