top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

09-15 Điều Chúa muốn


 

Nghe Audio


Câu gốc: “Bởi vậy cho nên, Đấng Christ khi vào thế gian, phán rằng: Chúa chẳng muốn hy sinh, cũng chẳng muốn lễ vật, nhưng Chúa đã sắm sửa một thân thể cho tôi” (câu 5).


Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời muốn và không muốn điều gì? Chúa Giê-xu đã làm theo ý muốn Cha ra sao? Nhờ đâu con dâ Chúa được địa vị nên thánh? Bạn phải sống thế nào cho phù hợp với địa vị mới Chúa ban?


Trong khi so sánh về việc dâng tế lễ theo luật pháp và việc Chúa Giê-xu dâng chính mình Ngài làm sinh tế, trước giả thư Hê-bơ-rơ trích dẫn Thi Thiên 40:6-8, trong đó nói rằng, “Chúa không thích sinh tế hoặc tế lễ chay, Chúa không đòi tế lễ thiêu hay tế lễ chuộc tội” (Thi Thiên 40:6a BTTHĐ). Câu hỏi đặt ra là nếu Đức Chúa Trời đã không muốn thì tại sao Ngài lại dùng ông Môi-se thiết lập cho người Ít-ra-ên một hệ thống dâng sinh tế công phu và chi tiết đến như vậy? Chúng ta hiểu điều này rõ hơn qua câu nói của Tiên tri Sa-mu-ên, “Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ; sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực” (I Sa-mu-ên 15:22). Tế lễ vốn là biểu tượng của đức tin nhưng dân chúng lại dùng tế lễ thay thế cho đức tin. Đó là điều Đức Chúa Trời chẳng muốn. Điều Ngài muốn là đức tin thể hiện qua việc dâng của tế lễ bằng sự thành tâm vâng lời.


Khi đến thế gian trong thân xác con người để làm sinh tế chuộc tội, Chúa Giê-xu phán rằng, “Lạy Đức Chúa Trời, này tôi đến — trong sách có chép về tôi — Tôi đến để làm theo ý muốn Chúa” (câu 7). Nếu như ăn uống vừa là nhu cầu cơ bản, vừa là niềm vui của con người thì đối với Chúa Giê-xu: “Đồ ăn của Ta tức là làm theo ý muốn của Đấng sai Ta đến, và làm trọn công việc Ngài” (Giăng 4:34). Đỉnh điểm của việc vâng lời thực thi ý muốn Cha là Chúa Giê-xu chịu đóng đinh trên thập tự giá để làm sinh tế chuộc tội cho con người.


Chúa Giê-xu đã vâng lời thực thi ý muốn Cha, “Ấy là theo ý muốn đó mà chúng ta được nên thánh nhờ sự dâng thân thể của Đức Chúa Giê-xu Christ một lần đủ cả” (câu 10). Bởi sự chết của Chúa Giê-xu, mọi tội lỗi xấu xa của chúng ta được tẩy sạch, nhờ đó chúng ta nhận lấy địa vị “nên thánh” trước mặt Đức Chúa Trời, nghĩa là chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời và được biệt riêng ra cho Ngài. Về mặt địa vị, chúng ta đã là “người thánh,” nhưng quan trọng hơn là trong thực tiễn, chúng ta phải sống cuộc đời thánh khiết trong cách ăn, nết ở hằng ngày của mình. Chúng ta cần phải sống khác biệt với tiêu chuẩn sống của những người thế gian. Thái độ, lời nói, việc làm của chúng ta phải phản chiếu cho những người chung quanh biết rằng Cha Thiên Thượng của chúng ta là thánh.


Nếp sống bạn có bày tỏ sự thánh khiết của Chúa cho mọi người không?


Tạ ơn Cha Thiên Thượng đã ban Chúa Giê-xu làm sinh tế chuộc tội con, ban cho con địa vị thánh trước mặt Ngài. Xin giúp con vâng lời Chúa luôn, sống thánh khiết trong cách ăn nết ở hằng ngày để bày tỏ sự thánh khiết của Ngài cho những người chung quanh.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

37 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page